Железин ауданының әкімдігі
ресми интернет ресурсы
Акимат Железинского района
официальный интернет ресурс
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
   Павлодар облысы, Железинский район                 
Кезеңділігі        айлық                    
өлшем бірілігі:        мың теңге                     
Бюджеттік бағдарламаның кодтары  Атауы  Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет  Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет  Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет  Есепті кезеңге түсімдер мен қаржыландырудың жиынтықжоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтықжоспары  Тіркелген міндеттемелер  Төленбеген міндеттемелер  Бюджет түсімдерінің атқарылуы жєне/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша  төленген міндеттемелер  Бюджет түсімдерінің атқарылуы жєне/немесе есепті кезеңге арналған түсімдер мен қаржыландырудың жиынтықжоспарына  бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер,%  Бюджет түсімдерінің атқарылуы жєне/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша төленген міндеттемелер, % 
төлемдер бойынша  міндеттемелер бойынша 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            I. КІРІСТЕР 5 330 845,0 5 271 328,0 5 609 644,0 2 825 611,6       2 873 561,3 101,7 51,2
            САЛЫқТүСІМДЕРІ 657 398,0 657 392,0 657 392,0 301 620,6       341 211,9 113,1 51,9
1           Салықтықтүсімдер 657 398,0 657 392,0 657 392,0 301 620,6       341 211,9 113,1 51,9
            САЛЫқТАН ТЫС ТүСІМДЕР 3 717,0 3 723,0 3 723,0 592,0       5 086,2 859,2 136,6
2           Салықтықемес түсiмдер 3 717,0 3 723,0 3 723,0 592,0       5 086,2 859,2 136,6
            НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТүСКЕН ТүСІМДЕР 2 268,0 2 268,0 2 268,0 0,0       3 864,2 0,0 170,4
3           Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер 2 268,0 2 268,0 2 268,0 0,0       3 864,2 0,0 170,4
            ТРАНСФЕРТТЕРДІң ТүСІМДЕРІ 4 667 462,0 4 607 945,0 4 946 261,0 2 523 399,0       2 523 399,0 100,0 51,0
4           Трансферттердің түсімдері 4 667 462,0 4 607 945,0 4 946 261,0 2 523 399,0       2 523 399,0 100,0 51,0
            II. ШЫғЫНДАР 5 305 652,0 5 301 628,0 5 639 944,0 2 815 435,6 4 236 270,7 3 865 267,5 1 049 992,5 2 815 275,0 100,0 49,9
01           Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 579 079,0 580 777,0 593 763,1 351 864,9 441 507,0 369 957,2 18 126,5 351 830,7 100,0 59,3
02           қорғаныс 22 591,0 22 623,0 22 623,0 9 471,9 17 263,8 12 322,6 2 852,4 9 470,2 100,0 41,9
04           Бiлiм беру 2 217 775,0 2 233 541,0 2 353 604,0 1 237 358,8 1 561 240,9 1 392 068,7 154 768,8 1 237 300,0 100,0 52,6
05           Денсаулықсақтау 248,0 248,0 248,0 86,0 110,0 86,0 0,0 86,0 100,0 34,7
06           Єлеуметтiк көмек жєне єлеуметтiк қамсыздандыру 264 328,0 247 056,0 247 870,0 105 335,5 134 666,5 120 229,5 14 923,8 105 305,7 100,0 42,5
07           Тұрғын үй-коммуналдықшаруашылық 398 254,0 405 017,0 403 371,0 111 139,0 330 893,0 295 482,7 184 344,7 111 138,0 100,0 27,6
08           Мєдениет, спорт, туризм жєне ақпараттықкеңістiк 898 963,0 659 941,0 659 941,0 262 396,0 527 118,0 514 458,1 252 081,4 262 376,7 100,0 39,8
09           Отын-энергетика кешенi жєне жер қойнауын пайдалану 7 700,0 5 890,0 5 890,0 4 479,0 5 890,0 4 719,3 240,5 4 478,8 100,0 76,0
10           Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны жєне жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 103 591,0 104 828,0 104 828,0 57 679,0 73 098,0 71 646,2 13 977,2 57 669,0 100,0 55,0
11           өнеркєсіп, сєулет, қала құрылысы жєне құрылыс қызметі 16 835,0 17 123,0 17 123,0 6 534,0 11 694,0 11 427,2 4 896,9 6 530,3 99,9 38,1
12           Көлiк жєне коммуникация 489 311,0 716 131,0 924 977,0 460 625,0 923 756,0 864 404,3 403 780,3 460 624,0 100,0 49,8
13           Басқалар 8 967,0 6 967,0 4 219,9 0,0 567,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14           Борышқа  қызмет көрсету 20,0 20,0 20,0 0,0       0,0 0,0 0,0
15           Трансферттер 297 990,0 301 466,0 301 466,0 208 466,5 208 466,5 208 465,7 0,0 208 465,7 100,0 69,2
            III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 24 592,0 24 592,0 24 592,0 21 645,0       11 749,9    
            БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 39 682,0 39 682,0 39 682,0 21 645,0 21 645,0 21 645,0 0,0 21 645,0 100,0 54,5
10           Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны жєне жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 39 682,0 39 682,0 39 682,0 21 645,0 21 645,0 21 645,0 0,0 21 645,0 100,0 54,5
            БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ өТЕУ 15 090,0 15 090,0 15 090,0 0,0       9 895,1 0,0 65,6
5           Бюджеттік кредиттерді өтеу 15 090,0 15 090,0 15 090,0 0,0       9 895,1 0,0 65,6
            IV. қАРЖЫЛЫқАКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 25 193,0 25 193,0 25 193,0 19 723,0       19 723,0    
            қАРЖЫЛЫқАКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ 25 193,0 25 193,0 25 193,0 19 723,0 25 193,0 19 723,0 0,0 19 723,0 100,0 78,3
13           Басқалар 25 193,0 25 193,0 25 193,0 19 723,0 25 193,0 19 723,0 0,0 19 723,0 100,0 78,3
            V. БЮДЖЕТТІң ТАПШЫЛЫғЫ (ПРОФИЦИТІ) -24 592,0 -80 085,0 -80 085,0 -31 192,0       26 813,4    
            VI. БЮДЖЕТТІң ТАПШЫЛЫғЫН қАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 24 592,0 80 085,0 80 085,0 31 192,0       -26 813,4    
            қАРЫЗДАРДЫң ТүСІМІ 39 682,0 39 682,0 39 682,0 21 645,0       21 645,0 100,0 54,5
7           қарыздар түсімі 39 682,0 39 682,0 39 682,0 21 645,0       21 645,0 100,0 54,5
            қАРЫЗДАРДЫ өТЕУ 15 090,0 15 090,0 15 090,0 0,0       0,0 0,0 0,0
16           қарыздарды өтеу 15 090,0 15 090,0 15 090,0 0,0       0,0 0,0 0,0
            БЮДЖЕТ қАРАЖАТТАРЫНЫң қОЛДАНЫЛАТЫН қАЛДЫқТАРЫ 0,0 55 493,0 55 493,0 9 547,0       -48 458,4    
            Анықтамалық:
Бюджет қаражаттарының қалдықтары
                   
            қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары               55 553,7    
            Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары               104 012,1    

Сондай-ақ оқыңыз

 • ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ ІСТЕРІ ЖӘНЕ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ АГЕНТТІГІ
 • СОТ КАБИНЕТІ
 • 114 - СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
 • 100 нақты қадам
 • Адам саудасы
 • OTAU TV
 • Қазтелерадио
 • ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығы
 • Ақорда
 • Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытуға арналған бағдарлама
 • Электрондық еңбек биржа
 • www.egov.kz
 • Өнеркәсіптік революция 4.0
 • DAMU
 • Нұрлы Жер
 • Даму-Өндірс
 • 20-85%
 • DAMU АБР
 • Даму-Аймақтар
 • ЕБРР
 • Еңбек
 • PROON
 • Субсидиялау
 • E-gov.kz
 • E-gov.kz