Железин ауданының әкімдігі
ресми интернет ресурсы
Акимат Железинского района
официальный интернет ресурс
1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
   Павлодар облысы, Железинский район                 
Кезеңділігі        айлық                     
әлшем бірілігі:        мың теңге                     
Бюджеттік бағдарламаның кодтары  Атауы  Есепті қаржы жылына бекітілген бюджет  Есепті қаржы жылына нақтыланған бюджет  Есепті қаржы жылына төзетілген бюджет  Есепті кезеңге төсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспары, міндеттемелер бойынша қаржыландырудың жиынтық жоспары  Тіркелген міндеттемелер  Түленбеген міндеттемелер  Бюджет төсімдерінің атқарылуы жєне/немесе бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша  түленген міндеттемелер  Бюджет төсімдерінің атқарылуы жєне/немесе есепті кезеңге арналған төсімдер мен қаржыландырудың жиынтық жоспарына  бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша түленген міндеттемелер,%  Бюджет төсімдерінің атқарылуы жєне/немесе атқарылатын бекітілген бюджетке бюджеттік бағдарламалар (кіші бағдарламалар) бойынша түленген міндеттемелер, % 
түлемдер бойынша  міндеттемелер бойынша 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
            I. КІРІСТЕР 4 978 312,0 4 871 467,0 4 869 561,0 2 349 380,0       2 432 013,3 103,5 49,9
            САЛЫқ Т‡СІМДЕРІ 594 520,0 594 520,0 594 520,0 242 297,0       315 644,7 130,3 53,1
1           Салықтық төсімдер 594 520,0 594 520,0 594 520,0 242 297,0       315 644,7 130,3 53,1
  01         Табыс салығы 208 069,0 208 069,0 208 069,0 94 359,0       115 008,1 121,9 55,3
    2       Жеке табыс салығы 208 069,0 208 069,0 208 069,0 94 359,0       115 008,1 121,9 55,3
      01     Түлем күзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы 193 400,0 193 400,0 193 400,0 89 930,0       106 295,7 118,2 55,0
      02     Түлем күзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы 14 219,0 14 219,0 14 219,0 4 429,0       8 451,0 190,8 59,4
      05     Түлем күзінен салық салынбайтын шетелдік азаматтар табыстарынан ұсталатын жеке табыс салығы 450,0 450,0 450,0 0,0       261,4 0,0 58,1
  03         Єлеуметтiк салық 154 220,0 154 220,0 154 220,0 59 975,0       79 566,0 132,7 51,6
    1       Єлеуметтік салық 154 220,0 154 220,0 154 220,0 59 975,0       79 566,0 132,7 51,6
      01     Єлеуметтік салық 154 220,0 154 220,0 154 220,0 59 975,0       79 566,0 132,7 51,6
  04         Меншiкке салынатын салықтар 208 741,0 208 741,0 208 741,0 80 185,0       108 131,7 134,9 51,8
    1       Мөлiкке салынатын салықтар 173 017,0 173 017,0 173 017,0 71 073,0       94 015,0 132,3 54,3
      01     Заңды тұлғалардың жєне жеке кєсіпкерлердің мөлкіне салынатын салық 172 439,0 172 439,0 172 439,0 71 073,0       93 877,2 132,1 54,4
      02     Жеке тұлғалардың мөлкiне салынатын салық 578,0 578,0 578,0 0,0       137,8 0,0 23,8
    3       Жер салығы 1 916,0 1 916,0 1 916,0 180,0       454,1 252,3 23,7
      02     Елдi мекендер жерлерiне жеке тұлғалардан алынатын жер салығы 1 322,0 1 322,0 1 322,0 0,0       102,6 0,0 7,8
      09     Елдi мекендердің жерлерiне жеке тұлғалардан алынатын жер салығын қоспағанда, жер салығы 594,0 594,0 594,0 180,0       351,5 195,3 59,2
    4       Күлiк құралдарына салынатын салық 25 123,0 25 123,0 25 123,0 8 732,0       12 136,1 139,0 48,3
      01     Заңды тұлғалардан күлiк құралдарына салынатын салық 1 026,0 1 026,0 1 026,0 412,0       1 240,3 301,0 120,9
      02     Жеке тұлғалардан күлiк құралдарына салынатын салық 24 097,0 24 097,0 24 097,0 8 320,0       10 895,8 131,0 45,2
    5       Бірыңғай жер салығы 8 685,0 8 685,0 8 685,0 200,0       1 526,5 763,2 17,6
      01     Бірыңғай жер салығы 8 685,0 8 685,0 8 685,0 200,0       1 526,5 763,2 17,6
  05         Тауарларға, жұмыстарға жєне қызметтерге салынатын iшкi салықтар 20 218,0 20 218,0 20 218,0 6 640,0       10 627,0 160,0 52,6
    2       Акциздер 820,0 820,0 820,0 330,0       596,4 180,7 72,7
      84     "қазақстан Республикасының аумағында үндірілген бензин (авиациялықты қоспағанда) жєне дизель отыны " 820,0 820,0 820,0 330,0       596,4 180,7 72,7
    3       Табиғи жєне басқа да ресурстарды пайдаланғаны өшiн төсетiн төсiмдер 12 613,0 12 613,0 12 613,0 4 600,0       6 113,9 132,9 48,5
      15     Жер учаскелерін пайдаланғаны өшін түлем 12 613,0 12 613,0 12 613,0 4 600,0       6 113,9 132,9 48,5
    4       Кєсiпкерлiк жєне кєсiби қызметтi жөргiзгенi өшiн алынатын алымдар 6 785,0 6 785,0 6 785,0 1 710,0       3 916,8 229,1 57,7
      02     Жекелеген қызмет төрлерiмен айналысу құқығы өшiн алынатын лицензиялық алым 4 165,0 4 165,0 4 165,0 1 003,0       2 365,3 235,8 56,8
      29     "Жергілікті бюджетке түленетін тіркелгені өшін алым" 2 620,0 2 620,0 2 620,0 707,0       1 551,5 219,4 59,2
  08         Заңдық мєнді іс-єрекеттерді жасағаны жєне (немесе)  оған уєкілеттігі бар мемлекеттік органдар немесе лауазымды адамдар құжаттар бергені өшін алынатын міндетті түлемдер 3 272,0 3 272,0 3 272,0 1 138,0       2 311,8 203,1 70,7
    1       Мемлекеттік баж 3 272,0 3 272,0 3 272,0 1 138,0       2 311,8 203,1 70,7
      26     Жергілікті бюджетке түленетін мемлекеттік баж 3 272,0 3 272,0 3 272,0 1 138,0       2 311,8 203,1 70,7
            САЛЫқТАН ТЫС Т‡СІМДЕР 3 578,0 3 578,0 3 578,0 305,0       1 654,4 542,4 46,2
2           Салықтық емес төсiмдер 3 578,0 3 578,0 3 578,0 305,0       1 654,4 542,4 46,2
  01         Мемлекеттік меншіктен төсетін кірістер 2 660,0 2 660,0 2 660,0 305,0       1 173,7 384,8 44,1
    5       Мемлекет меншігіндегі мөлікті жалға беруден төсетін кірістер 2 644,0 2 644,0 2 644,0 305,0       1 173,1 384,6 44,4
      08     Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ єкімдерінің басқаруындағы, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігінің мөлкін жалға беруден төсетін кірістерді қоспағанда, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігінің мөлкін жалға беруден төсетін кірістер 840,0 840,0 840,0 95,0       474,0 499,0 56,4
      09     Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ єкімдерінің басқаруындағы мемлекеттік мөлікті жалға беруден төсетін кірістерді қоспағанда ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі тұрғын өй қорынан өйлердi жалға беруден төсетін кірістер 1 804,0 1 804,0 1 804,0 210,0       699,1 332,9 38,8
    7       Мемлекеттік бюджеттен берілген кредиттер бойынша сыйақылар 16,0 16,0 16,0 0,0       0,6 0,0 3,5
      13     Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттер бойынша сыйақылар 16,0 16,0 16,0 0,0       0,6 0,0 3,5
  04         Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ қазақстан Республикасы ¦лттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын жєне қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, үсімпұлдар, санкциялар, үндіріп алулар 0,0 0,0 0,0 0,0       182,5 0,0 0,0
    1       Мұнай секторы ұйымдарынан төсетін төсімдерді қоспағанда, мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын, сондай-ақ қазақстан Республикасы ¦лттық Банкінің бюджетінен (шығыстар сметасынан) ұсталатын жєне қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер салатын айыппұлдар, үсімпұлдар, санкциялар, үндіріп алулар 0,0 0,0 0,0 0,0       182,5 0,0 0,0
      14     Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелермен алынатын үзге де айыппұлдар, үсімпұлдар, санкциялар 0,0 0,0 0,0 0,0       19,0 0,0 0,0
      18     Мамандандырылған ұйымдарға, жеке тұлғаларға бюджеттік кредиттер (қарыздар) бойынша жергілікті бюджеттен берілген айыппұлдар, үсімпұлдар, санкциялар, үндіріп алулар 0,0 0,0 0,0 0,0       163,5 0,0 0,0
  06         әзге де салықтық емес төсiмдер 918,0 918,0 918,0 0,0       298,2 0,0 32,5
    1       әзге де салықтық емес төсiмдер 918,0 918,0 918,0 0,0       298,2 0,0 32,5
      07     Бұрын жергілікті бюджеттен алынған, пайдаланылмаған қаражаттардың қайтарылуы 0,0 0,0 0,0 0,0       144,6 0,0 0,0
      09     Жергіліктік бюджетке төсетін салықтық емес басқа да төсімдер 918,0 918,0 918,0 0,0       153,6 0,0 16,7
            НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН Т‡СКЕН Т‡СІМДЕР 2 120,0 2 120,0 2 120,0 0,0       7 936,2 0,0 374,3
3           Негізгі капиталды сатудан төсетін төсімдер 2 120,0 2 120,0 2 120,0 0,0       7 936,2 0,0 374,3
  01         Мемлекеттік мекемелерге бекітілген мемлекеттік мөлікті сату 32,0 32,0 32,0 0,0       7 370,3 0,0 23 032,1
    1       Мемлекеттік мекемелерге бекітілген  мемлекеттік мөлікті сату 32,0 32,0 32,0 0,0       7 370,3 0,0 23 032,1
      02     Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге бекітілген мөлікті сатудан  төсетін төсімдер 32,0 32,0 32,0 0,0       7 370,3 0,0 23 032,1
  03         Жердi жєне материалдық емес активтердi сату 2 088,0 2 088,0 2 088,0 0,0       565,9 0,0 27,1
    1       Жерді сату 2 088,0 2 088,0 2 088,0 0,0       561,9 0,0 26,9
      01     Жер учаскелерін сатудан төсетін төсімдер 2 088,0 2 088,0 2 088,0 0,0       561,9 0,0 26,9
    2       Материалдық емес активтерді сату 0,0 0,0 0,0 0,0       4,0 0,0 0,0
      02     Жер учаскелерін жалдау құқығын сатқаны өшін түлем 0,0 0,0 0,0 0,0       4,0 0,0 0,0
            ТРАНСФЕРТТЕРДІң Т‡СІМДЕРІ 4 378 094,0 4 271 249,0 4 269 343,0 2 106 778,0       2 106 778,0 100,0 49,3
4           Трансферттердің төсімдері 4 378 094,0 4 271 249,0 4 269 343,0 2 106 778,0       2 106 778,0 100,0 49,3
  02         Мемлекеттiк басқарудың жоғары тұрған органдарынан төсетiн трансферттер 4 378 094,0 4 271 249,0 4 269 343,0 2 106 778,0       2 106 778,0 100,0 49,3
    2       Облыстық бюджеттен төсетiн трансферттер 4 378 094,0 4 271 249,0 4 269 343,0 2 106 778,0       2 106 778,0 100,0 49,3
      01     Ағымдағы нысаналы трансферттер 602 727,0 790 608,0 788 702,0 247 655,0       247 655,0 100,0 31,4
      02     Нысаналы даму трансферттері 1 206 829,0 912 103,0 912 103,0 425 316,0       425 316,0 100,0 46,6
      03     Субвенциялар 2 568 538,0 2 568 538,0 2 568 538,0 1 433 807,0       1 433 807,0 100,0 55,8
            II. ШЫғЫНДАР 4 978 312,0 4 909 360,0 4 907 454,0 2 357 553,0 3 631 246,0 3 309 039,2 967 987,2 2 341 052,0 99,3 47,7
01           Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер 382 365,0 390 166,0 392 350,0 183 024,0 230 330,0 198 581,8 15 651,2 182 930,7 99,9 46,6
  1         Мемлекеттiк басқарудың жалпы функцияларын орындайтын үкiлдi, атқарушы жєне басқа органдар 306 713,0 314 033,0 316 217,0 146 452,0 189 842,0 159 684,5 13 293,5 146 391,0 100,0 46,3
    112       Аудан (облыстық маңызы бар қала) мєслихатының аппараты 18 416,0 19 609,0 19 609,0 6 845,0 11 724,0 11 623,8 4 779,0 6 844,8 100,0 34,9
      001     Аудан (облыстық маңызы бар қала) мєслихатының қызметін қамтамасыз ету жүніндегі қызметтер 14 176,0 14 969,0 14 969,0 6 845,0 7 084,0 7 014,8 170,0 6 844,8 100,0 45,7
          111 Еңбекке ақы түлеу 0,0 0,0 8 697,3 4 065,3 4 065,3 4 065,3 0,0 4 065,3 100,0 46,7
          113 әтемақы түлемдері 0,0 0,0 1 379,3 661,3 661,3 661,3 0,0 661,3 100,0 47,9
          121 Єлеуметтік салық 0,0 0,0 472,4 269,4 269,4 269,4 0,0 269,4 100,0 57,0
          122 Єлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 387,2 146,2 146,2 146,2 0,0 146,2 100,0 37,8
          123 Мiндеттi сақтандыру жарналары 0,0 0,0 16,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          124 Міндетті єлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар 0,0 0,0 87,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы түлеу 0,0 0,0 531,5 265,5 265,5 265,5 0,0 265,5 100,0 49,9
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 57,3 26,3 26,3 26,3 0,0 26,3 99,9 45,9
          136 Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк сапарлары 0,0 0,0 220,1 34,1 34,1 34,0 0,0 34,0 99,8 15,5
          144 Отын, жанар-жағар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 333,0 161,0 161,0 161,0 0,0 161,0 100,0 48,3
          149 әзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 536,9 275,9 286,9 275,9 0,0 275,9 100,0 51,4
          152 Байланыс қызметтерiне ақы түлеу 0,0 0,0 279,0 109,0 279,0 279,0 170,0 109,0 100,0 39,1
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 730,0 184,0 242,0 184,0 0,0 184,0 100,0 25,2
          161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар 0,0 0,0 1 167,0 646,0 646,0 646,0 0,0 646,0 100,0 55,4
          169 әзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 15,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 100,0 6,7
          414 Машиналар, жабдықтар, үндірістік жєне шаруашылық мөккамал құралдарын сатып алу 0,0 0,0 60,0 0,0       0,0 0,0 0,0
      003     Мемлекеттік органның көрделі шығыстары 4 240,0 4 640,0 4 640,0 0,0 4 640,0 4 609,0 4 609,0 0,0 0,0 0,0
          413 Күлік құралдарын сатып алу 0,0 0,0 4 640,0 0,0 4 640,0 4 609,0 4 609,0 0,0 0,0 0,0
    122       Аудан (облыстық маңызы бар қала) єкімінің аппараты 97 386,0 99 081,0 99 081,0 40 987,0 66 610,0 48 451,5 7 469,7 40 981,8 100,0 41,4
      001     Аудан (облыстық маңызы бар қала) єкімінің қызметін қамтамасыз ету жүніндегі қызметтер 82 299,0 83 094,0 83 094,0 39 414,0 51 523,0 44 765,5 5 356,7 39 408,8 100,0 47,4
          111 Еңбекке ақы түлеу 0,0 0,0 32 596,7 14 540,7 14 540,7 14 540,7 0,0 14 540,7 100,0 44,6
          112 қосымша ақшалай түлемдер 0,0 0,0 721,0 721,0 721,0 720,9 0,0 720,9 100,0 100,0
          113 әтемақы түлемдері 0,0 0,0 5 434,0 3 547,0 3 547,0 3 546,2 0,0 3 546,2 100,0 65,3
          121 Єлеуметтік салық 0,0 0,0 1 800,0 888,0 888,0 888,0 0,0 888,0 100,0 49,3
          122 Єлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 1 500,0 681,0 681,0 681,0 0,0 681,0 100,0 45,4
          123 Мiндеттi сақтандыру жарналары 0,0 0,0 77,2 77,2 77,2 77,2 0,0 77,2 100,0 100,0
          124 Міндетті єлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар 0,0 0,0 326,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы түлеу 0,0 0,0 8 979,0 4 448,0 4 448,0 4 448,0 0,0 4 448,0 100,0 49,5
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 976,0 458,0 458,0 458,0 0,0 458,0 100,0 46,9
          136 Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк сапарлары 0,0 0,0 1 680,0 795,0 795,0 794,2 0,0 794,2 99,9 47,3
          144 Отын, жанар-жағар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 4 400,0 2 085,0 4 400,0 2 084,2 0,0 2 084,2 100,0 47,4
          149 әзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 2 700,0 1 414,0 2 054,0 1 413,2 0,0 1 413,2 99,9 52,3
          151 Коммуналдық қызметтерге ақы түлеу 0,0 0,0 5 289,0 2 920,0 5 289,0 2 919,8 0,0 2 919,8 100,0 55,2
          152 Байланыс қызметтерiне ақы түлеу 0,0 0,0 1 800,1 876,1 1 800,1 1 800,0 924,8 875,2 99,9 48,6
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 10 948,0 3 697,0 9 558,0 8 128,8 4 431,8 3 697,0 100,0 33,8
          161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар 0,0 0,0 3 397,0 1 827,0 1 827,0 1 827,0 0,0 1 827,0 100,0 53,8
          169 әзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 38,0 7,0 7,0 7,0 0,0 7,0 100,0 18,4
          414 Машиналар, жабдықтар, үндірістік жєне шаруашылық мөккамал құралдарын сатып алу 0,0 0,0 432,0 432,0 432,0 431,5 0,0 431,5 99,9 99,9
      003     Мемлекеттік органның көрделі шығыстары 15 087,0 15 987,0 15 987,0 1 573,0 15 087,0 3 686,0 2 113,0 1 573,0 100,0 9,8
          413 Күлік құралдарын сатып алу 0,0 0,0 11 000,0 0,0 11 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          414 Машиналар, жабдықтар, үндірістік жєне шаруашылық мөккамал құралдарын сатып алу 0,0 0,0 4 987,0 1 573,0 4 087,0 3 686,0 2 113,0 1 573,0 100,0 31,5
    123       қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ єкімінің аппараты 190 911,0 195 343,0 197 527,0 98 620,0 111 508,0 99 609,2 1 044,9 98 564,4 99,9 49,9
      001     қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қаланың, кент, ауыл, ауылдық округ єкімінің қызметін қамтамасыз ету жүніндегі қызметтер 177 274,0 178 708,0 178 708,0 96 306,0 101 547,0 97 298,1 1 044,9 96 253,2 99,9 53,9
          111 Еңбекке ақы түлеу 0,0 0,0 69 618,3 33 356,3 33 356,3 33 356,0 0,0 33 356,0 100,0 47,9
          112 қосымша ақшалай түлемдер 0,0 0,0 698,2 698,2 698,2 698,2 0,0 698,2 100,0 100,0
          113 әтемақы түлемдері 0,0 0,0 11 989,6 7 904,6 7 904,6 7 901,7 0,0 7 901,7 100,0 65,9
          121 Єлеуметтік салық 0,0 0,0 3 818,3 1 816,3 1 816,3 1 815,8 0,0 1 815,8 100,0 47,6
          122 Єлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 3 153,5 1 461,5 1 461,5 1 448,2 0,0 1 448,2 99,1 45,9
          123 Мiндеттi сақтандыру жарналары 0,0 0,0 182,1 136,1 136,1 131,0 0,0 131,0 96,3 72,0
          124 Міндетті єлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар 0,0 0,0 724,0 0,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы түлеу 0,0 0,0 40 118,3 21 367,3 21 367,3 21 360,3 0,0 21 360,3 100,0 53,2
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 4 342,0 2 131,0 2 131,0 2 129,2 0,0 2 129,2 99,9 49,0
          136 Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк сапарлары 0,0 0,0 1 958,3 1 200,3 1 200,3 1 187,8 0,0 1 187,8 99,0 60,7
          144 Отын, жанар-жағар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 10 249,4 8 045,4 8 994,4 8 288,4 246,3 8 042,1 100,0 78,5
          149 әзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 6 302,4 4 160,4 5 081,4 4 158,0 0,0 4 158,0 99,9 66,0
          151 Коммуналдық қызметтерге ақы түлеу 0,0 0,0 4 076,0 2 459,0 3 546,0 2 458,3 0,0 2 458,3 100,0 60,3
          152 Байланыс қызметтерiне ақы түлеу 0,0 0,0 2 056,0 1 053,0 2 012,0 1 851,6 798,6 1 053,0 100,0 51,2
          154 ‡й-жайды жалға алу түлемдерi 0,0 0,0 1 012,0 101,0 810,0 101,0 0,0 101,0 100,0 10,0
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 10 339,1 6 473,1 6 931,1 6 472,3 0,0 6 472,3 100,0 62,6
          161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар 0,0 0,0 5 789,3 2 688,3 2 695,3 2 687,6 0,0 2 687,6 100,0 46,4
          169 әзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 823,8 531,8 531,8 530,4 0,0 530,4 99,7 64,4
          414 Машиналар, жабдықтар, үндірістік жєне шаруашылық мөккамал құралдарын сатып алу 0,0 0,0 1 457,4 722,4 857,4 722,3 0,0 722,3 100,0 49,6
      022     Мемлекеттік органның көрделі шығыстары 5 990,0 8 988,0 8 988,0 130,0 130,0 130,0 0,0 130,0 100,0 1,4
          413 Күлік құралдарын сатып алу 0,0 0,0 6 530,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          414 Машиналар, жабдықтар, үндірістік жєне шаруашылық мөккамал құралдарын сатып алу 0,0 0,0 1 480,0 130,0 130,0 130,0 0,0 130,0 100,0 8,8
          421 Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды беру қондырғыларын көрделі жүндеу 0,0 0,0 978,0 0,0       0,0 0,0 0,0
      032     Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жєне ұйымдарының көрделі шығыстары 7 647,0 7 647,0 7 647,0 0,0 7 647,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          423 Мемлекеттiк кєсiпорындардың жайларын, ғимараттарын, құрылыстарын көрделі жүндеу 0,0 0,0 7 647,0 0,0 7 647,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      106     Єлеуметтік, табиғи жєне техногендік сипаттағы түтенше жағдайларды жою өшін жергілікті атқарушы органның түтенше резерві есебінен іс-шаралар үткізу 0,0 0,0 550,0 550,0 550,0 550,0 0,0 550,0 100,0 100,0
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 550,0 550,0 550,0 550,0 0,0 550,0 100,0 100,0
      107     Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар үткізу 0,0 0,0 1 634,0 1 634,0 1 634,0 1 631,2 0,0 1 631,2 99,8 99,8
          144 Отын, жанар-жағар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 1 544,0 1 544,0 1 544,0 1 541,7 0,0 1 541,7 99,9 99,9
          149 әзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 90,0 90,0 90,0 89,4 0,0 89,4 99,4 99,4
  2         қаржылық қызмет 16 391,0 16 391,0 16 391,0 6 336,0 9 390,0 7 984,9 1 650,1 6 334,8 100,0 38,6
    452       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бүлімі 16 391,0 16 391,0 16 391,0 6 336,0 9 390,0 7 984,9 1 650,1 6 334,8 100,0 38,6
      001     "Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) бюджетін орындау жєне  коммуналдық меншігін басқару саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жүніндегі қызметтер " 13 974,0 13 974,0 13 974,0 6 206,0 8 110,0 7 855,8 1 650,1 6 205,6 100,0 44,4
          111 Еңбекке ақы түлеу 0,0 0,0 4 667,2 2 019,2 2 019,2 2 019,2 0,0 2 019,2 100,0 43,3
          113 әтемақы түлемдері 0,0 0,0 740,0 50,0 50,0 50,0 0,0 50,0 100,0 6,8
          121 Єлеуметтік салық 0,0 0,0 263,8 125,8 125,8 125,8 0,0 125,8 100,0 47,7
          122 Єлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 209,6 93,6 93,6 93,6 0,0 93,6 100,0 44,7
          123 Мiндеттi сақтандыру жарналары 0,0 0,0 15,6 15,6 15,6 15,5 0,0 15,5 99,4 99,4
          124 Міндетті єлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар 0,0 0,0 50,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы түлеу 0,0 0,0 2 733,7 1 503,7 1 503,7 1 503,7 0,0 1 503,7 100,0 55,0
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 265,9 140,9 140,9 140,9 0,0 140,9 100,0 53,0
          136 Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк сапарлары 0,0 0,0 394,5 269,5 269,5 269,5 0,0 269,5 100,0 68,3
          144 Отын, жанар-жағар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 387,4 290,4 290,4 290,4 0,0 290,4 100,0 75,0
          149 әзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 426,3 179,3 273,3 179,1 0,0 179,1 99,9 42,0
          152 Байланыс қызметтерiне ақы түлеу 0,0 0,0 626,0 193,0 626,0 539,1 346,1 193,0 100,0 30,8
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 2 330,0 764,0 2 141,0 2 068,0 1 304,0 764,0 100,0 32,8
          161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар 0,0 0,0 725,0 422,0 422,0 422,0 0,0 422,0 100,0 58,2
          169 әзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 0,0 4,0 100,0 100,0
          414 Машиналар, жабдықтар, үндірістік жєне шаруашылық мөккамал құралдарын сатып алу 0,0 0,0 135,0 135,0 135,0 135,0 0,0 135,0 100,0 100,0
      003     Салық салу мақсатында мөлікті бағалауды жөргізу 801,0 801,0 801,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 801,0 0,0       0,0 0,0 0,0
      010     Жекешелендіру, коммуналдық меншікті басқару,  жекешелендіруден кейінгі қызмет жєне осыған байланысты дауларды  реттеу 1 616,0 1 616,0 1 616,0 130,0 1 280,0 129,2 0,0 129,2 99,4 8,0
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 1 461,0 130,0 1 280,0 129,2 0,0 129,2 99,4 8,8
          169 әзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 155,0 0,0       0,0 0,0 0,0
  5         Жоспарлау жєне статистикалық қызмет 24 025,0 24 171,0 24 171,0 11 458,0 11 736,0 11 691,4 241,3 11 450,1 99,9 47,4
    453       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жєне бюджеттік жоспарлау бүлімі 24 025,0 24 171,0 24 171,0 11 458,0 11 736,0 11 691,4 241,3 11 450,1 99,9 47,4
      001     Экономикалық саясатты, мемлекеттік жоспарлау жөйесін қалыптастыру жєне дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жүніндегі қызметтер 23 165,0 23 311,0 23 311,0 11 279,0 11 557,0 11 512,6 241,3 11 271,3 99,9 48,4
          111 Еңбекке ақы түлеу 0,0 0,0 11 653,0 5 665,0 5 665,0 5 664,4 0,0 5 664,4 100,0 48,6
          113 әтемақы түлемдері 0,0 0,0 1 943,0 1 205,0 1 205,0 1 204,3 0,0 1 204,3 99,9 62,0
          121 Єлеуметтік салық 0,0 0,0 630,0 315,0 315,0 314,1 0,0 314,1 99,7 49,9
          122 Єлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 525,0 262,0 262,0 261,7 0,0 261,7 99,9 49,9
          123 Мiндеттi сақтандыру жарналары 0,0 0,0 16,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          124 Міндетті єлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар 0,0 0,0 116,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы түлеу 0,0 0,0 1 950,0 883,0 883,0 882,6 0,0 882,6 100,0 45,3
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 220,0 98,0 98,0 97,2 0,0 97,2 99,2 44,2
          136 Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк сапарлары 0,0 0,0 616,0 284,0 284,0 283,5 0,0 283,5 99,8 46,0
          144 Отын, жанар-жағар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 560,0 520,0 520,0 519,1 0,0 519,1 99,8 92,7
          149 әзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 843,0 319,0 319,0 317,3 0,0 317,3 99,5 37,6
          152 Байланыс қызметтерiне ақы түлеу 0,0 0,0 650,0 221,0 499,0 462,2 241,3 220,9 100,0 34,0
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 1 550,0 602,0 602,0 602,0 0,0 602,0 100,0 38,8
          161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар 0,0 0,0 2 028,0 902,0 902,0 901,4 0,0 901,4 99,9 44,4
          169 әзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 11,0 3,0 3,0 2,8 0,0 2,8 92,0 25,1
      004     Мемлекеттік органның көрделі шығыстары 860,0 860,0 860,0 179,0 179,0 178,8 0,0 178,8 99,9 20,8
          414 Машиналар, жабдықтар, үндірістік жєне шаруашылық мөккамал құралдарын сатып алу 0,0 0,0 860,0 179,0 179,0 178,8 0,0 178,8 99,9 20,8
  9         Жалпы сипаттағы үзге де мемлекеттiк қызметтер 35 236,0 35 571,0 35 571,0 18 778,0 19 362,0 19 221,0 466,2 18 754,8 99,9 52,7
    454       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кєсіпкерлік жєне ауыл шаруашылығы бүлімі 25 801,0 25 965,0 25 965,0 13 133,0 13 571,0 13 485,1 359,1 13 126,0 99,9 50,6
      001     Жергілікті деңгейде кєсіпкерлікті жєне ауыл шаруашылығын дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жүніндегі қызметтер 25 801,0 25 965,0 25 965,0 13 133,0 13 571,0 13 485,1 359,1 13 126,0 99,9 50,6
          111 Еңбекке ақы түлеу 0,0 0,0 12 347,0 5 596,0 5 596,0 5 595,2 0,0 5 595,2 100,0 45,3
          113 әтемақы түлемдері 0,0 0,0 2 130,0 1 390,0 1 390,0 1 389,1 0,0 1 389,1 99,9 65,2
          121 Єлеуметтік салық 0,0 0,0 668,0 308,0 308,0 307,2 0,0 307,2 99,8 46,0
          122 Єлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 559,0 257,0 257,0 256,7 0,0 256,7 99,9 45,9
          123 Мiндеттi сақтандыру жарналары 0,0 0,0 16,0 15,0 15,0 14,1 0,0 14,1 94,0 88,1
          124 Міндетті єлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар 0,0 0,0 128,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы түлеу 0,0 0,0 3 808,0 2 203,0 2 203,0 2 202,1 0,0 2 202,1 100,0 57,8
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 420,0 220,0 220,0 219,6 0,0 219,6 99,8 52,3
          136 Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк сапарлары 0,0 0,0 452,0 250,0 250,0 249,6 0,0 249,6 99,8 55,2
          144 Отын, жанар-жағар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 637,0 408,0 637,0 632,4 224,9 407,5 99,9 64,0
          149 әзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 649,0 431,0 431,0 430,0 0,0 430,0 99,8 66,3
          151 Коммуналдық қызметтерге ақы түлеу 0,0 0,0 1 433,0 816,0 816,0 816,0 0,0 816,0 100,0 56,9
          152 Байланыс қызметтерiне ақы түлеу 0,0 0,0 386,0 166,0 375,0 300,0 134,2 165,8 99,9 43,0
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 767,0 153,0 153,0 152,9 0,0 152,9 99,9 19,9
          161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар 0,0 0,0 1 304,0 661,0 661,0 661,0 0,0 661,0 100,0 50,7
          169 әзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 143,0 141,0 141,0 141,0 0,0 141,0 100,0 98,6
          414 Машиналар, жабдықтар, үндірістік жєне шаруашылық мөккамал құралдарын сатып алу 0,0 0,0 118,0 118,0 118,0 118,0 0,0 118,0 100,0 100,0
    458       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын өй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар күлігі жєне автомобиль жолдары бүлімі 9 435,0 9 606,0 9 606,0 5 645,0 5 791,0 5 735,9 107,1 5 628,8 99,7 58,6
      001     Жергілікті деңгейде тұрғын өй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар күлігі жєне автомобиль жолдары саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жүніндегі қызметтер 9 435,0 9 606,0 9 606,0 5 645,0 5 791,0 5 735,9 107,1 5 628,8 99,7 58,6
          111 Еңбекке ақы түлеу 0,0 0,0 4 423,9 2 479,9 2 479,9 2 479,9 0,0 2 479,9 100,0 56,1
          113 әтемақы түлемдері 0,0 0,0 717,9 717,9 717,9 717,9 0,0 717,9 100,0 100,0
          121 Єлеуметтік салық 0,0 0,0 235,2 121,2 121,2 121,2 0,0 121,2 100,0 51,5
          122 Єлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 192,7 96,7 96,7 96,7 0,0 96,7 100,0 50,2
          123 Мiндеттi сақтандыру жарналары 0,0 0,0 16,0 16,0 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          124 Міндетті єлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар 0,0 0,0 43,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы түлеу 0,0 0,0 1 506,9 666,9 666,9 666,9 0,0 666,9 100,0 44,3
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 163,2 60,2 60,2 60,2 0,0 60,2 100,0 36,9
          136 Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк сапарлары 0,0 0,0 248,8 69,8 69,8 69,7 0,0 69,7 99,8 28,0
          144 Отын, жанар-жағар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 630,6 630,6 630,6 630,6 0,0 630,6 100,0 100,0
          149 әзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 344,2 253,2 253,2 253,2 0,0 253,2 100,0 73,6
          152 Байланыс қызметтерiне ақы түлеу 0,0 0,0 274,6 128,6 274,6 235,7 107,1 128,6 100,0 46,8
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 165,6 135,6 135,6 135,6 0,0 135,6 100,0 81,9
          161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар 0,0 0,0 419,4 215,4 215,4 215,3 0,0 215,3 100,0 51,3
          169 әзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 3,0 100,0 100,0
          413 Күлік құралдарын сатып алу 0,0 0,0 171,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          414 Машиналар, жабдықтар, үндірістік жєне шаруашылық мөккамал құралдарын сатып алу 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 0,0 50,0 100,0 100,0
02           қорғаныс 13 967,0 14 611,0 14 611,0 7 737,0 10 919,0 9 989,9 2 258,3 7 731,5 99,9 52,9
  1         Єскери мұқтаждар 11 227,0 11 227,0 11 227,0 5 965,0 8 806,0 8 219,6 2 258,3 5 961,2 99,9 53,1
    122       Аудан (облыстық маңызы бар қала) єкімінің аппараты 11 227,0 11 227,0 11 227,0 5 965,0 8 806,0 8 219,6 2 258,3 5 961,2 99,9 53,1
      005     Жалпыға бірдей єскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар 11 227,0 11 227,0 11 227,0 5 965,0 8 806,0 8 219,6 2 258,3 5 961,2 99,9 53,1
          123 Мiндеттi сақтандыру жарналары 0,0 0,0 16,0 16,0 16,0 15,5 0,0 15,5 96,9 96,9
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы түлеу 0,0 0,0 2 261,0 1 153,0 1 153,0 1 153,0 0,0 1 153,0 100,0 51,0
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 247,0 117,0 117,0 117,0 0,0 117,0 100,0 47,4
          136 Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк сапарлары 0,0 0,0 87,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          142 Дєрілік заттар жєне медициналық мақсаттағы үзге де бұйымдарды сатып алу 0,0 0,0 435,0 176,0 176,0 175,9 0,0 175,9 99,9 40,4
          144 Отын, жанар-жағар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 446,0 430,0 441,0 430,0 0,0 430,0 100,0 96,4
          149 әзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 631,0 424,0 438,0 423,3 0,0 423,3 99,8 67,1
          151 Коммуналдық қызметтерге ақы түлеу 0,0 0,0 541,0 330,0 541,0 329,1 0,0 329,1 99,7 60,8
          152 Байланыс қызметтерiне ақы түлеу 0,0 0,0 194,0 84,0 194,0 173,0 90,0 83,0 98,8 42,8
          153 Күлiктiк қызмет күрсетулерге ақы түлеу 0,0 0,0 2 404,0 1 350,0 2 404,0 2 100,0 750,0 1 350,0 100,0 56,2
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 3 413,0 1 687,0 3 128,0 3 105,4 1 418,4 1 687,0 100,0 49,4
          161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар 0,0 0,0 544,0 197,0 197,0 196,4 0,0 196,4 99,7 36,1
          169 әзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 8,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 100,0 12,5
  2         Түтенше жағдайлар жүнiндегi жұмыстарды ұйымдастыру 2 740,0 3 384,0 3 384,0 1 772,0 2 113,0 1 770,3 0,0 1 770,3 99,9 52,3
    122       Аудан (облыстық маңызы бар қала) єкімінің аппараты 2 740,0 3 384,0 3 384,0 1 772,0 2 113,0 1 770,3 0,0 1 770,3 99,9 52,3
      006     Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы түтенше жағдайлардың алдын алу жєне оларды жою 234,0 234,0 234,0 0,0 234,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 234,0 0,0 234,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      007     Аудандық (қалалық) ауқымдағы дала үрттерінің, сондай-ақ мемлекеттік үртке қарсы қызмет органдары құрылмаған елдi мекендерде үрттердің алдын алу жєне оларды сүндіру жүніндегі іс-шаралар 2 506,0 3 150,0 3 150,0 1 772,0 1 879,0 1 770,3 0,0 1 770,3 99,9 56,2
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы түлеу 0,0 0,0 2 480,0 1 339,0 1 339,0 1 338,6 0,0 1 338,6 100,0 54,0
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 265,0 136,0 136,0 136,0 0,0 136,0 100,0 51,3
          144 Отын, жанар-жағар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 250,0 155,0 250,0 154,8 0,0 154,8 99,9 61,9
          149 әзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 5,0 4,0 4,0 3,4 0,0 3,4 86,1 68,9
          414 Машиналар, жабдықтар, үндірістік жєне шаруашылық мөккамал құралдарын сатып алу 0,0 0,0 138,0 138,0 138,0 137,5 0,0 137,5 99,6 99,6
04           Бiлiм беру 2 097 068,0 2 259 258,0 2 259 258,0 1 163 607,0 1 417 733,0 1 279 517,1 116 388,8 1 163 128,3 100,0 51,5
  1         Мектепке дейiнгi тєрбие жєне оқыту 164 554,0 167 290,0 167 290,0 85 055,0 93 055,0 85 049,3 0,0 85 049,3 100,0 50,8
    123       қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ єкімінің аппараты 81 752,0 81 752,0 81 752,0 43 178,0 43 178,0 43 178,0 0,0 43 178,0 100,0 52,8
      004     Мектепке дейінгі тєрбие мен оқыту ұйымдарының қызметін қамтамасыз ету 46 634,0 46 634,0 46 634,0 25 622,0 25 622,0 25 622,0 0,0 25 622,0 100,0 54,9
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 46 634,0 25 622,0 25 622,0 25 622,0 0,0 25 622,0 100,0 54,9
      041     "Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға" 35 118,0 35 118,0 35 118,0 17 556,0 17 556,0 17 556,0 0,0 17 556,0 100,0 50,0
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 35 118,0 17 556,0 17 556,0 17 556,0 0,0 17 556,0 100,0 50,0
    464       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бүлімі 74 802,0 77 538,0 77 538,0 41 877,0 41 877,0 41 871,3 0,0 41 871,3 100,0 54,0
      040     "Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын іске асыруға" 74 802,0 77 538,0 77 538,0 41 877,0 41 877,0 41 871,3 0,0 41 871,3 100,0 54,0
          111 Еңбекке ақы түлеу 0,0 0,0 63 952,1 34 172,1 34 172,1 34 171,8 0,0 34 171,8 100,0 53,4
          113 әтемақы түлемдері 0,0 0,0 4 303,9 2 897,9 2 897,9 2 895,4 0,0 2 895,4 99,9 67,3
          121 Єлеуметтік салық 0,0 0,0 3 452,0 1 860,0 1 860,0 1 860,0 0,0 1 860,0 100,0 53,9
          122 Єлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 2 878,0 1 520,0 1 520,0 1 518,4 0,0 1 518,4 99,9 52,8
          124 Міндетті єлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар 0,0 0,0 636,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          149 әзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 1 161,0 840,0 840,0 838,7 0,0 838,7 99,8 72,2
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 1 155,0 587,0 587,0 587,0 0,0 587,0 100,0 50,8
    466       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сєулет, қала құрылысы жєне құрылыс бүлімі 8 000,0 8 000,0 8 000,0 0,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      037     Мектепке дейiнгi тєрбие жєне оқыту объектілерін салу жєне реконструкциялау 8 000,0 8 000,0 8 000,0 0,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 8 000,0 0,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          431 Жаңа объектілерді салу жєне қолдағы объектілерді реконструкциялау 0,0 0,0 8 000,0 0,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  2         Бастауыш, негізгі орта жєне жалпы орта білім беру 1 781 149,0 1 827 671,0 1 827 671,0 1 019 584,0 1 109 554,0 1 040 506,9 21 379,3 1 019 127,6 100,0 55,8
    123       қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ єкімінің аппараты 24 684,0 24 684,0 24 684,0 6 182,0 21 776,0 7 247,1 1 069,0 6 178,1 99,9 25,0
      005     Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды жєне кері алып келуді ұйымдастыру 24 684,0 24 684,0 24 684,0 6 182,0 21 776,0 7 247,1 1 069,0 6 178,1 99,9 25,0
          123 Мiндеттi сақтандыру жарналары 0,0 0,0 314,0 103,0 103,0 102,1 0,0 102,1 99,1 32,5
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы түлеу 0,0 0,0 3 602,0 1 823,0 1 823,0 1 822,4 0,0 1 822,4 100,0 50,6
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 383,0 170,0 170,0 170,0 0,0 170,0 100,0 44,4
          144 Отын, жанар-жағар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 2 898,0 2 208,0 2 666,0 2 592,2 385,7 2 206,5 99,9 76,1
          149 әзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 1 071,0 842,0 842,0 841,4 0,0 841,4 99,9 78,6
          153 Күлiктiк қызмет күрсетулерге ақы түлеу 0,0 0,0 1 889,0 754,0 1 889,0 1 437,0 683,3 753,7 100,0 39,9
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 456,0 236,0 236,0 236,0 0,0 236,0 100,0 51,8
          169 әзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 70,0 46,0 46,0 46,0 0,0 46,0 99,9 65,6
          413 Күлік құралдарын сатып алу 0,0 0,0 14 001,0 0,0 14 001,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    464       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бүлімі 1 708 796,0 1 755 318,0 1 755 318,0 986 302,0 1 060 678,0 1 006 159,9 20 310,4 985 849,5 100,0 56,2
      003     Жалпы білім беру 1 684 029,0 1 730 551,0 1 730 551,0 967 922,0 1 035 911,0 983 620,9 16 148,4 967 472,5 100,0 55,9
        011   Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 0,0 0,0 1 966,0 253,0 253,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          111 Еңбекке ақы түлеу 0,0 0,0 1 770,0 229,0 229,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          121 Єлеуметтік салық 0,0 0,0 96,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          122 Єлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 79,0 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          124 Міндетті єлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар 0,0 0,0 18,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 3,0 0,0       0,0 0,0 0,0
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 1 728 585,0 967 669,0 1 035 658,0 983 620,9 16 148,4 967 472,5 100,0 56,0
          111 Еңбекке ақы түлеу 0,0 0,0 1 192 690,9 713 130,9 713 150,9 713 034,0 0,0 713 034,0 100,0 59,8
          113 әтемақы түлемдері 0,0 0,0 71 138,4 56 809,4 56 809,4 56 805,2 0,0 56 805,2 100,0 79,9
          114 Міндетті кєсіптік зейнетақы жарналары 0,0 0,0 1 138,0 664,0 664,0 664,0 0,0 664,0 100,0 58,3
          121 Єлеуметтік салық 0,0 0,0 65 678,0 37 849,0 37 849,0 37 849,0 0,0 37 849,0 100,0 57,6
          122 Єлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 54 693,0 30 511,0 30 511,0 30 499,7 0,0 30 499,7 100,0 55,8
          123 Мiндеттi сақтандыру жарналары 0,0 0,0 56,1 39,1 39,1 39,1 0,0 39,1 100,0 69,7
          124 Міндетті єлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар 0,0 0,0 12 206,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы түлеу 0,0 0,0 3 933,0 2 238,0 2 238,0 2 237,1 0,0 2 237,1 100,0 56,9
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 384,0 220,0 220,0 219,8 0,0 219,8 99,9 57,2
          141 Азық-төлiк үнiмдерiн сатып алу 0,0 0,0 4 452,0 1 576,0 2 123,0 2 119,1 545,9 1 573,2 99,8 35,3
          144 Отын, жанар-жағар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 46 020,3 2 079,3 46 020,3 2 072,9 0,0 2 072,9 99,7 4,5
          149 әзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 21 759,0 16 752,0 16 752,0 16 743,2 0,4 16 742,8 99,9 76,9
          151 Коммуналдық қызметтерге ақы түлеу 0,0 0,0 80 196,0 41 696,0 41 877,0 41 693,9 0,0 41 693,9 100,0 52,0
          152 Байланыс қызметтерiне ақы түлеу 0,0 0,0 39 778,6 3 430,6 19 845,6 13 331,6 9 906,2 3 425,4 99,8 8,6
          153 Күлiктiк қызмет күрсетулерге ақы түлеу 0,0 0,0 330,4 146,4 146,4 146,4 0,0 146,4 100,0 44,3
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 52 072,7 24 363,7 24 364,7 24 363,4 0,0 24 363,4 100,0 46,8
          161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар 0,0 0,0 6 959,0 3 166,0 3 166,0 3 120,7 0,0 3 120,7 98,6 44,8
          163 Жалпыға бiрдей мiндеттi орта бiлiм қорының шығындары 0,0 0,0 48 875,0 18 417,0 25 301,0 24 107,7 5 695,8 18 411,9 100,0 37,7
          169 әзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 10 684,7 9 207,7 9 207,7 9 207,4 0,0 9 207,4 100,0 86,2
          322 Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер 0,0 0,0 373,0 177,0 177,0 177,0 0,0 177,0 100,0 47,5
          414 Машиналар, жабдықтар, үндірістік жєне шаруашылық мөккамал құралдарын сатып алу 0,0 0,0 15 166,9 5 195,9 5 195,9 5 189,6 0,0 5 189,6 99,9 34,2
      006     Балаларға  қосымша білім беру 24 767,0 24 767,0 24 767,0 18 380,0 24 767,0 22 539,0 4 162,0 18 377,0 100,0 74,2
          111 Еңбекке ақы түлеу 0,0 0,0 3 861,0 1 947,0 3 861,0 1 947,0 0,0 1 947,0 100,0 50,4
          113 әтемақы түлемдері 0,0 0,0 435,0 410,0 435,0 410,0 0,0 410,0 100,0 94,3
          121 Єлеуметтік салық 0,0 0,0 210,0 106,0 210,0 106,0 0,0 106,0 100,0 50,5
          122 Єлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 175,0 89,0 175,0 89,0 0,0 89,0 100,0 50,9
          124 Міндетті єлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар 0,0 0,0 52,0 0,0 52,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          149 әзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 40,0 40,0 40,0 40,0 0,0 40,0 100,0 100,0
          152 Байланыс қызметтерiне ақы түлеу 0,0 0,0 10,0 3,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 19 984,0 15 785,0 19 984,0 19 947,0 4 162,0 15 785,0 100,0 79,0
    465       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Дене шынықтыру жєне спорт бүлімі 47 669,0 47 669,0 47 669,0 27 100,0 27 100,0 27 100,0 0,0 27 100,0 100,0 56,9
      017     Балалар мен жасүспірімдерге  спорт бойынша қосымша білім беру 47 669,0 47 669,0 47 669,0 27 100,0 27 100,0 27 100,0 0,0 27 100,0 100,0 56,9
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 47 669,0 27 100,0 27 100,0 27 100,0 0,0 27 100,0 100,0 56,9
  9         Бiлiм беру саласындағы үзге де қызметтер 151 365,0 264 297,0 264 297,0 58 968,0 215 124,0 153 960,9 95 009,5 58 951,4 100,0 22,3
    464       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бүлімі 151 365,0 264 297,0 264 297,0 58 968,0 215 124,0 153 960,9 95 009,5 58 951,4 100,0 22,3
      001     Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жүніндегі қызметтер 21 986,0 22 148,0 22 148,0 11 752,0 12 035,0 12 034,1 282,7 11 751,4 100,0 53,1
          111 Еңбекке ақы түлеу 0,0 0,0 8 825,1 4 817,1 4 817,1 4 817,1 0,0 4 817,1 100,0 54,6
          112 қосымша ақшалай түлемдер 0,0 0,0 94,2 94,2 94,2 94,1 0,0 94,1 99,9 99,9
          113 әтемақы түлемдері 0,0 0,0 1 470,9 704,9 704,9 704,6 0,0 704,6 100,0 47,9
          121 Єлеуметтік салық 0,0 0,0 482,1 258,1 258,1 258,1 0,0 258,1 100,0 53,5
          122 Єлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 401,2 184,2 184,2 184,2 0,0 184,2 100,0 45,9
          124 Міндетті єлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар 0,0 0,0 88,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы түлеу 0,0 0,0 3 222,0 1 626,0 1 626,0 1 626,0 0,0 1 626,0 100,0 50,5
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 352,0 187,0 187,0 187,0 0,0 187,0 100,0 53,1
          149 әзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 630,6 265,6 265,6 265,4 0,0 265,4 99,9 42,1
          151 Коммуналдық қызметтерге ақы түлеу 0,0 0,0 3 903,0 2 102,0 2 102,0 2 102,0 0,0 2 102,0 100,0 53,9
          152 Байланыс қызметтерiне ақы түлеу 0,0 0,0 326,0 43,0 326,0 325,7 282,7 43,0 100,0 13,2
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 307,5 76,5 76,5 76,5 0,0 76,5 100,0 24,9
          161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар 0,0 0,0 1 900,0 1 248,0 1 248,0 1 248,0 0,0 1 248,0 100,0 65,7
          414 Машиналар, жабдықтар, үндірістік жєне шаруашылық мөккамал құралдарын сатып алу 0,0 0,0 145,4 145,4 145,4 145,4 0,0 145,4 100,0 100,0
      005     Ауданның (областык маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер өшін оқулықтар мен оқу-єдiстемелiк кешендерді сатып алу жєне жеткізу 19 123,0 19 123,0 19 123,0 5 639,0 19 093,0 18 714,0 13 075,6 5 638,5 100,0 29,5
          153 Күлiктiк қызмет күрсетулерге ақы түлеу 0,0 0,0 227,0 0,0 227,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          419 әзге де негізгі құралдарды сатып алу 0,0 0,0 18 896,0 5 639,0 18 866,0 18 714,0 13 075,6 5 638,5 100,0 29,8
      007     Аудандық (қалалалық) ауқымдағы мектеп олимпиадаларын жєне мектептен тыс іс-шараларды үткiзу 2 015,0 2 015,0 2 015,0 1 078,0 1 078,0 1 077,0 0,0 1 077,0 99,9 53,4
          142 Дєрілік заттар жєне медициналық мақсаттағы үзге де бұйымдарды сатып алу 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 3,0 100,0 100,0
          144 Отын, жанар-жағар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 171,0 171,0 171,0 170,9 0,0 170,9 100,0 100,0
          149 әзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 203,0 145,0 145,0 145,0 0,0 145,0 100,0 71,4
          153 Күлiктiк қызмет күрсетулерге ақы түлеу 0,0 0,0 461,0 265,0 265,0 265,0 0,0 265,0 100,0 57,5
          169 әзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 1 177,0 494,0 494,0 493,1 0,0 493,1 99,8 41,9
      012     Мемлекеттік органның көрделі шығыстары 4 240,0 4 240,0 4 240,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 0,0 4 200,0 100,0 99,1
          413 Күлік құралдарын сатып алу 0,0 0,0 4 240,0 4 200,0 4 200,0 4 200,0 0,0 4 200,0 100,0 99,1
      015     Жетім баланы (жетім балаларды) жєне ата-аналарының қамқорынсыз қалған баланы (балаларды) көтіп-ұстауға қамқоршыларға (қорғаншыларға) ай сайынға ақшалай қаражат түлемі 8 568,0 8 568,0 8 568,0 3 018,0 3 018,0 3 018,0 0,0 3 018,0 100,0 35,2
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 25,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 100,0 4,0
          322 Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер 0,0 0,0 8 543,0 3 017,0 3 017,0 3 017,0 0,0 3 017,0 100,0 35,3
      022     "Жетім баланы (жетім балаларды) жєне ата-анасының қамқорлығынсыз қалған баланы (балаларды) асырап алғаны өшін қазақстан азаматтарына біржолғы ақша қаражатын түлеуге арналған түлемдер" 479,0 479,0 479,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          322 Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер 0,0 0,0 479,0 0,0       0,0 0,0 0,0
      067     Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жєне ұйымдарының көрделі шығыстары 94 954,0 207 724,0 207 724,0 33 281,0 175 700,0 114 917,8 81 651,2 33 266,6 100,0 16,0
          414 Машиналар, жабдықтар, үндірістік жєне шаруашылық мөккамал құралдарын сатып алу 0,0 0,0 63 460,0 32 556,0 47 649,0 44 816,9 12 274,2 32 542,7 100,0 51,3
          416 Матери алдық емес активтерді сатып алу 0,0 0,0 27,0 27,0 27,0 27,0 0,0 27,0 100,0 100,0
          421 Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды беру қондырғыларын көрделі жүндеу 0,0 0,0 144 237,0 698,0 128 024,0 70 073,9 69 377,0 696,9 99,8 0,5
05           Денсаулық сақтау 234,0 234,0 234,0 107,0 124,0 106,0 0,0 106,0 99,1 45,3
  9         Денсаулық сақтау саласындағы үзге де қызметтер 234,0 234,0 234,0 107,0 124,0 106,0 0,0 106,0 99,1 45,3
    123       қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ єкімінің аппараты 234,0 234,0 234,0 107,0 124,0 106,0 0,0 106,0 99,1 45,3
      002     Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дєрігерлік күмек күрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына дейін жеткізуді ұйымдастыру 234,0 234,0 234,0 107,0 124,0 106,0 0,0 106,0 99,1 45,3
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 234,0 107,0 124,0 106,0 0,0 106,0 99,1 45,3
06           Єлеуметтiк күмек жєне єлеуметтiк қамсыздандыру 183 550,0 189 902,0 187 996,0 77 998,0 107 353,0 92 739,2 14 777,0 77 962,2 100,0 41,5
  1         Єлеуметтiк қамсыздандыру 14 108,0 15 608,0 15 608,0 6 554,0 6 698,0 6 549,7 0,0 6 549,7 99,9 42,0
    451       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту жєне єлеуметтік бағдарламалар бүлімі 5 234,0 6 734,0 6 734,0 2 058,0 2 202,0 2 053,7 0,0 2 053,7 99,8 30,5
      005     Мемлекеттік атаулы єлеуметтік күмек 111,0 111,0 111,0 0,0       0,0 0,0 0,0
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 111,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          322 Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер 0,0 0,0 111,0 0,0       0,0 0,0 0,0
      016     18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жєрдемақылар 2 430,0 2 430,0 2 430,0 1 120,0 1 120,0 1 115,7 0,0 1 115,7 99,6 45,9
          322 Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер 0,0 0,0 2 430,0 1 120,0 1 120,0 1 115,7 0,0 1 115,7 99,6 45,9
      025     "«әрлеу» жобасы бойынша келісілген қаржылай күмекті енгізу" 2 693,0 4 193,0 4 193,0 938,0 1 082,0 938,0 0,0 938,0 100,0 22,4
        011   Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 0,0 0,0 2 693,0 938,0 1 082,0 938,0 0,0 938,0 100,0 34,8
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 1 727,0 575,0 719,0 575,0 0,0 575,0 100,0 33,3
          322 Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер 0,0 0,0 966,0 363,0 363,0 363,0 0,0 363,0 100,0 37,6
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 1 500,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          322 Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер 0,0 0,0 1 500,0 0,0       0,0 0,0 0,0
    464       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) білім бүлімі 8 874,0 8 874,0 8 874,0 4 496,0 4 496,0 4 496,0 0,0 4 496,0 100,0 50,7
      030     "Патронат тєрбиешілерге берілген баланы (балаларды) асырап бағу " 8 874,0 8 874,0 8 874,0 4 496,0 4 496,0 4 496,0 0,0 4 496,0 100,0 50,7
          132 Патронат тєрбиешілердің еңбегіне ақы түлеу 0,0 0,0 5 539,0 2 713,0 2 713,0 2 713,0 0,0 2 713,0 100,0 49,0
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 26,0 13,0 13,0 13,0 0,0 13,0 100,0 50,0
          322 Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер 0,0 0,0 3 309,0 1 770,0 1 770,0 1 770,0 0,0 1 770,0 100,0 53,5
  2         Єлеуметтiк күмек 141 491,0 146 343,0 144 437,0 57 075,0 81 848,0 68 120,3 11 071,8 57 048,5 100,0 39,5
    123       қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ єкімінің аппараты 21 850,0 21 655,0 21 655,0 10 060,0 10 121,0 10 050,8 0,0 10 050,8 99,9 46,4
      003     Мұқтаж азаматтарға өйінде єлеуметтік күмек күрсету 21 850,0 21 655,0 21 655,0 10 060,0 10 121,0 10 050,8 0,0 10 050,8 99,9 46,4
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 21 655,0 10 060,0 10 121,0 10 050,8 0,0 10 050,8 99,9 46,4
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы түлеу 0,0 0,0 18 916,9 8 717,9 8 717,9 8 717,6 0,0 8 717,6 100,0 46,1
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 2 268,7 1 014,7 1 014,7 1 006,1 0,0 1 006,1 99,1 44,3
          149 әзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 256,4 212,4 239,4 212,0 0,0 212,0 99,8 82,7
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 213,0 115,0 149,0 115,0 0,0 115,0 100,0 54,0
    451       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту жєне єлеуметтік бағдарламалар бүлімі 119 641,0 124 688,0 122 782,0 47 015,0 71 727,0 58 069,5 11 071,8 46 997,7 100,0 38,3
      002     Жұмыспен қамту бағдарламасы 42 948,0 49 495,0 49 495,0 13 483,0 33 988,0 20 853,1 7 377,8 13 475,4 99,9 27,2
        011   Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 0,0 0,0 14 857,0 3 566,0 11 671,0 6 306,4 2 740,7 3 565,7 100,0 24,0
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 11 671,0 3 566,0 11 671,0 6 306,4 2 740,7 3 565,7 100,0 30,6
          322 Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер 0,0 0,0 3 186,0 0,0       0,0 0,0 0,0
        100   қоғамдық жұмыстар 0,0 0,0 13 866,0 6 400,0 6 400,0 6 393,3 0,0 6 393,3 99,9 46,1
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 13 866,0 6 400,0 6 400,0 6 393,3 0,0 6 393,3 99,9 46,1
        101   Жұмыссыздарды кєсіптік даярлау жєне қайта даярлау 0,0 0,0 420,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 420,0 0,0       0,0 0,0 0,0
        102   Халықты жұмыспен қамту саласында азаматтарды єлеуметтік қорғау жүніндегі қосымша шаралар 0,0 0,0 20 352,0 3 517,0 15 917,0 8 153,4 4 637,1 3 516,4 100,0 17,3
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 15 872,0 3 321,0 15 721,0 7 957,4 4 637,1 3 320,4 100,0 20,9
          322 Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер 0,0 0,0 4 284,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          324 Стипендиялар 0,0 0,0 196,0 196,0 196,0 196,0 0,0 196,0 100,0 100,0
      004     Ауылдық жерлерде тұратын денсаулық сақтау, білім беру, єлеуметтік қамтамасыз ету, мєдениет, спорт жєне ветеринар мамандарына отын сатып алуға қазақстан Республикасының заңнамасына сєйкес єлеуметтік күмек күрсету 4 380,0 4 380,0 4 380,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          322 Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер 0,0 0,0 4 380,0 0,0       0,0 0,0 0,0
      006     Тұрғын өйге күмек күрсету 524,0 524,0 524,0 235,0 235,0 235,0 0,0 235,0 100,0 44,8
          322 Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер 0,0 0,0 524,0 235,0 235,0 235,0 0,0 235,0 100,0 44,8
      007     Жергілікті үкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына єлеуметтік күмек 36 955,0 35 455,0 35 455,0 16 274,0 16 274,0 16 274,0 0,0 16 274,0 100,0 45,9
        029   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 35 455,0 16 274,0 16 274,0 16 274,0 0,0 16 274,0 100,0 45,9
          322 Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер 0,0 0,0 35 455,0 16 274,0 16 274,0 16 274,0 0,0 16 274,0 100,0 45,9
      010     ‡йден тєрбиеленіп оқытылатын мөгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету 436,0 436,0 436,0 205,0 205,0 202,1 0,0 202,1 98,6 46,4
          322 Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер 0,0 0,0 436,0 205,0 205,0 202,1 0,0 202,1 98,6 46,4
      017     Мөгедектерді оңалту жеке бағдарламасына сєйкес, мұқтаж мөгедектерді міндетті гигиеналық құралдармен жєне ымдау тілі мамандарының қызмет күрсетуін, жеке күмекшілермен қамтамасыз ету 15 386,0 15 386,0 13 480,0 6 718,0 9 405,0 9 170,0 2 453,1 6 716,8 100,0 49,8
        011   Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 0,0 0,0 5 441,0 1 534,0 1 717,0 1 533,4 0,0 1 533,4 100,0 28,2
          149 әзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 5 441,0 1 534,0 1 717,0 1 533,4 0,0 1 533,4 100,0 28,2
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 8 039,0 5 184,0 7 688,0 7 636,6 2 453,1 5 183,4 100,0 64,5
          149 әзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 2 705,0 2 441,0 2 491,0 2 440,6 0,0 2 440,6 100,0 90,2
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 5 334,0 2 743,0 5 197,0 5 196,0 2 453,1 2 742,9 100,0 51,4
      023     Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету 19 012,0 19 012,0 19 012,0 10 100,0 11 620,0 11 335,3 1 240,9 10 094,4 99,9 53,1
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 19 012,0 10 100,0 11 620,0 11 335,3 1 240,9 10 094,4 99,9 53,1
          111 Еңбекке ақы түлеу 0,0 0,0 9 857,0 5 135,0 5 135,0 5 134,3 0,0 5 134,3 100,0 52,1
          113 әтемақы түлемдері 0,0 0,0 431,0 352,0 352,0 351,7 0,0 351,7 99,9 81,6
          121 Єлеуметтік салық 0,0 0,0 559,0 274,0 274,0 273,1 0,0 273,1 99,7 48,9
          122 Єлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 466,0 228,0 228,0 227,4 0,0 227,4 99,7 48,8
          123 Мiндеттi сақтандыру жарналары 0,0 0,0 19,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          124 Міндетті єлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар 0,0 0,0 207,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы түлеу 0,0 0,0 1 205,0 608,0 608,0 608,0 0,0 608,0 100,0 50,5
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 144,0 103,0 103,0 102,3 0,0 102,3 99,3 71,1
          136 Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк сапарлары 0,0 0,0 688,0 451,0 451,0 451,0 0,0 451,0 100,0 65,6
          144 Отын, жанар-жағар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 669,0 327,0 669,0 666,3 339,9 326,4 99,8 48,8
          149 әзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 600,0 376,0 376,0 375,0 0,0 375,0 99,7 62,5
          152 Байланыс қызметтерiне ақы түлеу 0,0 0,0 1 753,0 851,0 1 753,0 1 752,0 901,0 851,0 100,0 48,5
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 464,0 251,0 251,0 251,0 0,0 251,0 100,0 54,1
          161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар 0,0 0,0 1 447,0 918,0 918,0 918,0 0,0 918,0 100,0 63,4
          169 әзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 3,0 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 100,0 66,7
          414 Машиналар, жабдықтар, үндірістік жєне шаруашылық мөккамал құралдарын сатып алу 0,0 0,0 500,0 224,0 500,0 223,1 0,0 223,1 99,6 44,6
  9         Єлеуметтiк күмек жєне єлеуметтiк қамтамасыз ету салаларындағы үзге де қызметтер 27 951,0 27 951,0 27 951,0 14 369,0 18 807,0 18 069,3 3 705,2 14 364,0 100,0 51,4
    451       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жұмыспен қамту жєне єлеуметтік бағдарламалар бүлімі 27 951,0 27 951,0 27 951,0 14 369,0 18 807,0 18 069,3 3 705,2 14 364,0 100,0 51,4
      001     Жергілікті деңгейде халық өшін єлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді   іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жүніндегі қызметтер 20 481,0 20 481,0 20 481,0 11 268,0 11 933,0 11 927,5 664,4 11 263,0 100,0 55,0
          111 Еңбекке ақы түлеу 0,0 0,0 10 774,0 5 379,0 5 379,0 5 378,2 0,0 5 378,2 100,0 49,9
          113 әтемақы түлемдері 0,0 0,0 1 825,0 1 677,0 1 677,0 1 676,3 0,0 1 676,3 100,0 91,9
          121 Єлеуметтік салық 0,0 0,0 582,0 295,0 295,0 294,6 0,0 294,6 99,9 50,6
          122 Єлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 485,0 246,0 246,0 245,5 0,0 245,5 99,8 50,6
          123 Мiндеттi сақтандыру жарналары 0,0 0,0 15,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          124 Міндетті єлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар 0,0 0,0 108,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы түлеу 0,0 0,0 2 317,0 1 191,0 1 191,0 1 190,8 0,0 1 190,8 100,0 51,4
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 253,0 126,0 126,0 125,4 0,0 125,4 99,5 49,6
          136 Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк сапарлары 0,0 0,0 488,0 230,0 230,0 230,0 0,0 230,0 100,0 47,1
          144 Отын, жанар-жағар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 425,0 425,0 425,0 425,0 0,0 425,0 100,0 100,0
          149 әзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 559,0 393,0 393,0 392,1 0,0 392,1 99,8 70,1
          152 Байланыс қызметтерiне ақы түлеу 0,0 0,0 1 281,0 616,0 1 281,0 1 280,4 664,4 616,0 100,0 48,1
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 531,0 151,0 151,0 150,2 0,0 150,2 99,4 28,3
          161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар 0,0 0,0 741,0 445,0 445,0 445,0 0,0 445,0 100,0 60,1
          169 әзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 25,0 22,0 22,0 22,0 0,0 22,0 100,0 88,0
          414 Машиналар, жабдықтар, үндірістік жєне шаруашылық мөккамал құралдарын сатып алу 0,0 0,0 72,0 72,0 72,0 72,0 0,0 72,0 100,0 100,0
      011     Жєрдемақыларды жєне басқа да єлеуметтік түлемдерді есептеу, түлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы түлеу 577,0 577,0 577,0 137,0 137,0 137,0 0,0 137,0 100,0 23,7
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 577,0 137,0 137,0 137,0 0,0 137,0 100,0 23,7
      050     қазақстан Республикасында мөгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету жєне үмір сөру сапасын жақсарту жүніндегі 2012 - 2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын іске асыру 156,0 156,0 156,0 0,0       0,0 0,0 0,0
        015   "Жергілікті бюджет қаражаты есебінен" 0,0 0,0 156,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          149 әзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 4,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 56,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          169 әзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 96,0 0,0       0,0 0,0 0,0
      054     ‡кіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік єлеуметтік тапсырысты орналастыру 6 737,0 6 737,0 6 737,0 2 964,0 6 737,0 6 004,8 3 040,8 2 964,0 100,0 44,0
        011   Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 0,0 0,0 6 737,0 2 964,0 6 737,0 6 004,8 3 040,8 2 964,0 100,0 44,0
          155 Мемлекеттiк єлеуметтiк тапсырыс шеңберiнде күрсетілетін қызметтерге ақы түлеу 0,0 0,0 6 737,0 2 964,0 6 737,0 6 004,8 3 040,8 2 964,0 100,0 44,0
07           Тұрғын өй-коммуналдық шаруашылық 455 247,0 65 744,0 65 744,0 26 414,0 63 254,0 61 005,3 34 592,1 26 413,3 100,0 40,2
  1         Тұрғын өй шаруашылығы 39 540,0 39 540,0 39 540,0 4 033,0 37 435,0 35 510,3 31 477,3 4 033,0 100,0 10,2
    123       қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ єкімінің аппараты 406,0 406,0 406,0 0,0       0,0 0,0 0,0
      007     Аудандық маңызы бар қаланың, кенттің, ауылдың, ауылдық округтің мемлекеттік тұрғын өй қорының сақталуын ұйымдастыру 406,0 406,0 406,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 406,0 0,0       0,0 0,0 0,0
    458       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын өй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар күлігі жєне автомобиль жолдары бүлімі 4 699,0 4 699,0 4 699,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0 3 000,0 100,0 63,8
      003     Мемлекеттік тұрғын өй қорының сақтаулуын өйымдастыру 0,0 454,0 454,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 454,0 0,0       0,0 0,0 0,0
      004     Азматтардың жекелген санаттарын тұрғын өймен қамтамасыз ету 4 603,0 4 149,0 4 149,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0 3 000,0 100,0 72,3
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 600,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          169 әзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 3,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          412 ‡й-жайлар, ғимараттар мен құрылыстарды, беру қондырғыларын сатып алу 0,0 0,0 3 546,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 0,0 3 000,0 100,0 84,6
      005     Авариялық жєне ескі тұрғын өйлерді бұзу 96,0 96,0 96,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 96,0 0,0       0,0 0,0 0,0
    466       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сєулет, қала құрылысы жєне құрылыс бүлімі 34 435,0 34 435,0 34 435,0 1 033,0 34 435,0 32 510,3 31 477,3 1 033,0 100,0 3,0
      003     "Коммуналдық тұрғын өй қорының тұрғын өйін жобалау жєне (немесе) салу, реконструкциялау " 34 435,0 34 435,0 34 435,0 1 033,0 34 435,0 32 510,3 31 477,3 1 033,0 100,0 3,0
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 34 435,0 1 033,0 34 435,0 32 510,3 31 477,3 1 033,0 100,0 3,0
          431 Жаңа объектілерді салу жєне қолдағы объектілерді реконструкциялау 0,0 0,0 34 435,0 1 033,0 34 435,0 32 510,3 31 477,3 1 033,0 100,0 3,0
  2         Коммуналдық шаруашылық 408 149,0 18 646,0 18 646,0 16 221,0 18 261,0 18 205,0 1 984,0 16 221,0 100,0 87,0
    123       қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ єкімінің аппараты 1 601,0 1 601,0 1 601,0 541,0 1 216,0 1 160,3 619,3 541,0 100,0 33,8
      014     Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру 1 601,0 1 601,0 1 601,0 541,0 1 216,0 1 160,3 619,3 541,0 100,0 33,8
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 1 278,0 541,0 1 216,0 1 160,3 619,3 541,0 100,0 42,3
          414 Машиналар, жабдықтар, үндірістік жєне шаруашылық мөккамал құралдарын сатып алу 0,0 0,0 323,0 0,0       0,0 0,0 0,0
    458       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын өй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар күлігі жєне автомобиль жолдары бүлімі 23 171,0 0,0 0,0 0,0       0,0 0,0 0,0
      012     Сумен жабдықтау жєне су бұру жөйесінің жұмыс істеуі 171,0 0,0 0,0 0,0       0,0 0,0 0,0
      026     Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жөйелерін қолдануды ұйымдастыру 23 000,0 0,0 0,0 0,0       0,0 0,0 0,0
    466       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сєулет, қала құрылысы жєне құрылыс бүлімі 383 377,0 17 045,0 17 045,0 15 680,0 17 045,0 17 044,7 1 364,7 15 680,0 100,0 92,0
      058     Елді мекендердегі сумен жабдықтау жєне су бұру жөйелерін дамыту 383 377,0 17 045,0 17 045,0 15 680,0 17 045,0 17 044,7 1 364,7 15 680,0 100,0 92,0
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 17 045,0 15 680,0 17 045,0 17 044,7 1 364,7 15 680,0 100,0 92,0
          431 Жаңа объектілерді салу жєне қолдағы объектілерді реконструкциялау 0,0 0,0 17 045,0 15 680,0 17 045,0 17 044,7 1 364,7 15 680,0 100,0 92,0
  3         Елді-мекендерді күркейту 7 558,0 7 558,0 7 558,0 6 160,0 7 558,0 7 290,0 1 130,7 6 159,3 100,0 81,5
    123       қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ єкімінің аппараты 7 558,0 7 558,0 7 558,0 6 160,0 7 558,0 7 290,0 1 130,7 6 159,3 100,0 81,5
      008     Елді мекендердегі күшелерді жарықтандыру 7 558,0 7 558,0 7 558,0 6 160,0 7 558,0 7 290,0 1 130,7 6 159,3 100,0 81,5
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 7 558,0 6 160,0 7 558,0 7 290,0 1 130,7 6 159,3 100,0 81,5
08           Мєдениет, спорт, туризм жєне ақпараттық кеңістiк 287 909,0 287 909,0 287 909,0 147 080,0 167 761,0 158 409,5 11 352,3 147 057,2 100,0 51,1
  1         Мєдениет саласындағы қызмет 158 003,0 158 616,0 158 616,0 83 326,0 83 326,0 83 326,0 0,0 83 326,0 100,0 52,5
    123       қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ єкімінің аппараты 151 308,0 151 308,0 151 308,0 79 978,0 79 978,0 79 978,0 0,0 79 978,0 100,0 52,9
      006     Жергілікті деңгейде мєдени-демалыс жұмыстарын қолдау 151 308,0 151 308,0 151 308,0 79 978,0 79 978,0 79 978,0 0,0 79 978,0 100,0 52,9
          311 Жеке жєне заңды тұлғаларға, оның ішінде шаруа (фермерлік) қожалықтарына берілетін субсидиялар 0,0 0,0 151 308,0 79 978,0 79 978,0 79 978,0 0,0 79 978,0 100,0 52,9
    455       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мєдениет жєне тілдерді дамыту бүлімі 6 695,0 7 308,0 7 308,0 3 348,0 3 348,0 3 348,0 0,0 3 348,0 100,0 45,8
      009     Тарихи-мєдени мұра ескерткіштерін сақтауды жєне оларға қол жетімділікті  қамтамасыз ету 6 695,0 7 308,0 7 308,0 3 348,0 3 348,0 3 348,0 0,0 3 348,0 100,0 45,8
          311 Жеке жєне заңды тұлғаларға, оның ішінде шаруа (фермерлік) қожалықтарына берілетін субсидиялар 0,0 0,0 7 308,0 3 348,0 3 348,0 3 348,0 0,0 3 348,0 100,0 45,8
  2         Спорт 11 788,0 11 788,0 11 788,0 7 684,0 8 322,0 8 205,4 528,0 7 677,4 99,9 65,1
    123       қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ єкімінің аппараты 318,0 318,0 318,0 116,0 116,0 116,0 0,0 116,0 100,0 36,5
      028     Жергілікті деңгейде дене шынықтыру – сауықтыру жєне спорттық іс-шараларды іске асыру 318,0 318,0 318,0 116,0 116,0 116,0 0,0 116,0 100,0 36,5
          149 әзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 40,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 278,0 116,0 116,0 116,0 0,0 116,0 100,0 41,7
    465       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) Дене шынықтыру жєне спорт бүлімі 11 470,0 11 470,0 11 470,0 7 568,0 8 206,0 8 089,4 528,0 7 561,4 99,9 65,9
      001     Жергілікті деңгейде дене шынықтыру жєне спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жүніндегі қызметтер 7 297,0 7 297,0 7 297,0 4 508,0 4 708,0 4 603,4 102,0 4 501,4 99,9 61,7
          111 Еңбекке ақы түлеу 0,0 0,0 2 820,0 1 454,0 1 454,0 1 454,0 0,0 1 454,0 100,0 51,6
          113 әтемақы түлемдері 0,0 0,0 490,0 490,0 490,0 489,7 0,0 489,7 99,9 99,9
          121 Єлеуметтік салық 0,0 0,0 159,0 78,0 78,0 78,0 0,0 78,0 100,0 49,1
          122 Єлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 132,0 66,0 66,0 66,0 0,0 66,0 100,0 50,0
          123 Мiндеттi сақтандыру жарналары 0,0 0,0 16,0 16,0 16,0 15,5 0,0 15,5 96,9 96,9
          124 Міндетті єлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар 0,0 0,0 29,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы түлеу 0,0 0,0 1 449,0 701,0 701,0 701,0 0,0 701,0 100,0 48,4
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 168,0 84,0 84,0 84,0 0,0 84,0 100,0 50,0
          136 Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк сапарлары 0,0 0,0 296,0 114,0 114,0 114,0 0,0 114,0 100,0 38,5
          144 Отын, жанар-жағар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 574,0 574,0 574,0 573,2 0,0 573,2 99,9 99,9
          149 әзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 297,5 274,5 297,5 274,5 0,0 274,5 100,0 92,3
          152 Байланыс қызметтерiне ақы түлеу 0,0 0,0 189,0 87,0 189,0 189,0 102,0 87,0 100,0 46,0
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 152,0 77,0 152,0 72,0 0,0 72,0 93,5 47,4
          161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар 0,0 0,0 467,0 434,0 434,0 434,0 0,0 434,0 100,0 92,9
          414 Машиналар, жабдықтар, үндірістік жєне шаруашылық мөккамал құралдарын сатып алу 0,0 0,0 58,5 58,5 58,5 58,5 0,0 58,5 100,0 100,0
      006     Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық)  деңгейде спорттық жарыстар үткiзу 4 173,0 4 173,0 4 173,0 3 060,0 3 498,0 3 486,0 426,0 3 060,0 100,0 73,3
          149 әзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 0,0 1 000,0 100,0 100,0
          153 Күлiктiк қызмет күрсетулерге ақы түлеу 0,0 0,0 486,0 60,0 486,0 486,0 426,0 60,0 100,0 12,3
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 12,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
          169 әзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 2 675,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 0,0 2 000,0 100,0 74,8
  3         Ақпараттық кеңiстiк 79 718,0 79 491,0 79 491,0 38 773,0 53 558,0 49 225,9 10 452,9 38 773,0 100,0 48,8
    455       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мєдениет жєне тілдерді дамыту бүлімі 58 424,0 58 197,0 58 197,0 28 845,0 32 264,0 29 712,4 867,4 28 845,0 100,0 49,6
      006     Аудандық (қалалық) кiтапханалардың жұмыс iстеуi 58 041,0 57 814,0 57 814,0 28 602,0 32 021,0 29 469,4 867,4 28 602,0 100,0 49,5
          111 Еңбекке ақы түлеу 0,0 0,0 42 494,0 21 120,0 21 120,0 21 120,0 0,0 21 120,0 100,0 49,7
          113 әтемақы түлемдері 0,0 0,0 2 846,0 1 116,0 1 116,0 1 116,0 0,0 1 116,0 100,0 39,2
          121 Єлеуметтік салық 0,0 0,0 2 295,0 1 149,0 1 149,0 1 149,0 0,0 1 149,0 100,0 50,1
          122 Єлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 1 912,0 954,0 954,0 954,0 0,0 954,0 100,0 49,9
          123 Мiндеттi сақтандыру жарналары 0,0 0,0 16,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          124 Міндетті єлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар 0,0 0,0 425,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          144 Отын, жанар-жағар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 541,0 281,0 541,0 281,0 0,0 281,0 100,0 51,9
          149 әзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 2 169,0 1 216,0 2 169,0 1 795,4 579,4 1 216,0 100,0 56,1
          151 Коммуналдық қызметтерге ақы түлеу 0,0 0,0 1 929,0 927,0 1 929,0 927,0 0,0 927,0 100,0 48,1
          152 Байланыс қызметтерiне ақы түлеу 0,0 0,0 905,0 444,0 905,0 732,0 288,0 444,0 100,0 49,1
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 1 851,0 1 113,0 1 851,0 1 113,0 0,0 1 113,0 100,0 60,1
          161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар 0,0 0,0 426,0 282,0 282,0 282,0 0,0 282,0 100,0 66,2
          169 әзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
      007     Мемлекеттiк тiлдi жєне қазақстан халқының басқа да тiлдерін дамыту 383,0 383,0 383,0 243,0 243,0 243,0 0,0 243,0 100,0 63,4
          169 әзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 383,0 243,0 243,0 243,0 0,0 243,0 100,0 63,4
    456       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бүлімі 21 294,0 21 294,0 21 294,0 9 928,0 21 294,0 19 513,4 9 585,4 9 928,0 100,0 46,6
      002     "Мемлекеттік ақпараттық саясат жөргізу жүніндегі қызметтер" 21 294,0 21 294,0 21 294,0 9 928,0 21 294,0 19 513,4 9 585,4 9 928,0 100,0 46,6
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 21 294,0 9 928,0 21 294,0 19 513,4 9 585,4 9 928,0 100,0 46,6
  9         Мєдениет, спорт, туризм жєне ақпараттық кеңiстiктi ұйымдастыру жүнiндегi үзге де қызметтер 38 400,0 38 014,0 38 014,0 17 297,0 22 555,0 17 652,3 371,4 17 280,9 99,9 45,5
    455       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мєдениет жєне тілдерді дамыту бүлімі 15 847,0 15 461,0 15 461,0 6 326,0 10 737,0 6 483,1 159,3 6 323,7 100,0 40,9
      001     Жергілікті деңгейде тілдерді жєне мєдениетті дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жүніндегі қызметтер 10 385,0 10 385,0 10 385,0 5 502,0 5 661,0 5 659,9 159,3 5 500,5 100,0 53,0
          111 Еңбекке ақы түлеу 0,0 0,0 4 249,4 2 131,4 2 131,4 2 131,3 0,0 2 131,3 100,0 50,2
          112 қосымша ақшалай түлемдер 0,0 0,0 27,0 27,0 27,0 27,0 0,0 27,0 100,0 100,0
          113 әтемақы түлемдері 0,0 0,0 711,0 385,0 385,0 384,8 0,0 384,8 99,9 54,1
          121 Єлеуметтік салық 0,0 0,0 233,1 118,1 118,1 118,1 0,0 118,1 100,0 50,6
          122 Єлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 194,4 98,4 98,4 98,4 0,0 98,4 100,0 50,6
          123 Мiндеттi сақтандыру жарналары 0,0 0,0 17,0 16,0 16,0 15,5 0,0 15,5 96,9 91,2
          124 Міндетті єлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар 0,0 0,0 43,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы түлеу 0,0 0,0 2 432,0 1 254,0 1 254,0 1 254,0 0,0 1 254,0 100,0 51,6
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 260,3 130,3 130,3 130,3 0,0 130,3 100,0 50,0
          136 Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк сапарлары 0,0 0,0 226,2 124,2 124,2 124,2 0,0 124,2 100,0 54,9
          144 Отын, жанар-жағар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 470,4 423,4 423,4 423,4 0,0 423,4 100,0 90,0
          149 әзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 394,8 274,8 274,8 274,7 0,0 274,7 100,0 69,6
          152 Байланыс қызметтерiне ақы түлеу 0,0 0,0 289,0 130,0 289,0 289,0 159,3 129,7 99,7 44,9
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 264,8 168,8 168,8 168,8 0,0 168,8 100,0 63,7
          161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар 0,0 0,0 567,6 215,6 215,6 215,6 0,0 215,6 100,0 38,0
          169 әзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 0,0 5,0 100,0 100,0
      032     Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің жєне ұйымдарының көрделі шығыстары 5 462,0 5 076,0 5 076,0 824,0 5 076,0 823,2 0,0 823,2 99,9 16,2
          419 әзге де негізгі құралдарды сатып алу 0,0 0,0 824,0 824,0 824,0 823,2 0,0 823,2 99,9 99,9
          423 Мемлекеттiк кєсiпорындардың жайларын, ғимараттарын, құрылыстарын көрделі жүндеу 0,0 0,0 4 252,0 0,0 4 252,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    456       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ішкі саясат бүлімі 22 553,0 22 553,0 22 553,0 10 971,0 11 818,0 11 169,2 212,1 10 957,2 99,9 48,6
      001     Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту жєне азаматтардың єлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жүніндегі қызметтер 9 528,0 9 728,0 9 728,0 5 064,0 5 803,0 5 178,3 125,0 5 053,3 99,8 51,9
          111 Еңбекке ақы түлеу 0,0 0,0 4 167,6 2 179,6 2 179,6 2 179,6 0,0 2 179,6 100,0 52,3
          113 әтемақы түлемдері 0,0 0,0 694,4 694,4 694,4 694,3 0,0 694,3 100,0 100,0
          121 Єлеуметтік салық 0,0 0,0 225,0 153,0 153,0 153,0 0,0 153,0 100,0 68,0
          122 Єлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 188,0 117,0 117,0 117,0 0,0 117,0 100,0 62,2
          123 Мiндеттi сақтандыру жарналары 0,0 0,0 16,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          124 Міндетті єлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар 0,0 0,0 42,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы түлеу 0,0 0,0 1 357,0 557,0 557,0 547,1 0,0 547,1 98,2 40,3
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 229,0 153,0 153,0 153,0 0,0 153,0 100,0 66,8
          136 Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк сапарлары 0,0 0,0 245,0 102,0 102,0 102,0 0,0 102,0 100,0 41,6
          144 Отын, жанар-жағар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 418,0 371,0 371,0 370,9 0,0 370,9 100,0 88,7
          149 әзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 409,0 222,0 409,0 222,0 0,0 222,0 100,0 54,3
          152 Байланыс қызметтерiне ақы түлеу 0,0 0,0 282,0 157,0 282,0 282,0 125,0 157,0 100,0 55,7
          155 Мемлекеттiк єлеуметтiк тапсырыс шеңберiнде күрсетілетін қызметтерге ақы түлеу 0,0 0,0 200,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 662,0 235,0 662,0 235,0 0,0 235,0 100,0 35,5
          161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар 0,0 0,0 584,0 114,0 114,0 113,5 0,0 113,5 99,5 19,4
          169 әзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 9,0 9,0 9,0 9,0 0,0 9,0 100,0 100,0
      003     Жастар саясаты саласында іс-шараларды іске асыру 13 025,0 12 825,0 12 825,0 5 907,0 6 015,0 5 990,9 87,1 5 903,8 99,9 46,0
          111 Еңбекке ақы түлеу 0,0 0,0 9 058,0 3 733,0 3 733,0 3 733,0 0,0 3 733,0 100,0 41,2
          113 әтемақы түлемдері 0,0 0,0 577,0 220,0 220,0 220,0 0,0 220,0 100,0 38,1
          121 Єлеуметтік салық 0,0 0,0 239,0 192,0 192,0 192,0 0,0 192,0 100,0 80,3
          122 Єлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 225,0 141,0 141,0 138,5 0,0 138,5 98,2 61,6
          124 Міндетті єлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар 0,0 0,0 95,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          149 әзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 226,0 226,0 226,0 226,0 0,0 226,0 100,0 100,0
          152 Байланыс қызметтерiне ақы түлеу 0,0 0,0 199,0 91,0 199,0 178,1 87,1 91,0 100,0 45,7
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 1 593,0 807,0 807,0 807,0 0,0 807,0 100,0 50,7
          161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар 0,0 0,0 523,0 407,0 407,0 406,3 0,0 406,3 99,8 77,7
          414 Машиналар, жабдықтар, үндірістік жєне шаруашылық мөккамал құралдарын сатып алу 0,0 0,0 90,0 90,0 90,0 90,0 0,0 90,0 100,0 100,0
10           Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны жєне жануарлар дөниесін қорғау, жер қатынастары 89 315,0 165 864,0 165 864,0 50 968,0 137 603,0 130 864,8 79 905,7 50 959,1 100,0 30,7
  1         Ауыл шаруашылығы 68 169,0 139 618,0 139 618,0 42 532,0 128 805,0 122 303,9 79 779,9 42 524,0 100,0 30,5
    466       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сєулет, қала құрылысы жєне құрылыс бүлімі 11 000,0 81 907,0 81 907,0 3 453,0 79 778,0 73 284,9 69 831,9 3 453,0 100,0 4,2
      010     Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту 11 000,0 81 907,0 81 907,0 3 453,0 79 778,0 73 284,9 69 831,9 3 453,0 100,0 4,2
          431 Жаңа объектілерді салу жєне қолдағы объектілерді реконструкциялау 0,0 0,0 81 907,0 3 453,0 79 778,0 73 284,9 69 831,9 3 453,0 100,0 4,2
    473       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) ветеринария бүлімі 57 169,0 57 711,0 57 711,0 39 079,0 49 027,0 49 019,0 9 948,0 39 071,0 100,0 67,7
      001     Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жүніндегі қызметтер 16 736,0 17 278,0 17 278,0 10 488,0 10 488,0 10 480,0 0,0 10 480,0 99,9 60,7
          111 Еңбекке ақы түлеу 0,0 0,0 8 112,0 4 512,0 4 512,0 4 510,6 0,0 4 510,6 100,0 55,6
          113 әтемақы түлемдері 0,0 0,0 1 915,5 1 520,5 1 520,5 1 519,8 0,0 1 519,8 100,0 79,3
          121 Єлеуметтік салық 0,0 0,0 439,0 244,0 244,0 243,1 0,0 243,1 99,6 55,4
          122 Єлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 377,0 203,0 203,0 202,5 0,0 202,5 99,7 53,7
          123 Мiндеттi сақтандыру жарналары 0,0 0,0 16,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          124 Міндетті єлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар 0,0 0,0 92,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы түлеу 0,0 0,0 491,0 246,0 246,0 245,3 0,0 245,3 99,7 50,0
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 51,0 27,0 27,0 24,3 0,0 24,3 89,9 47,6
          136 Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк сапарлары 0,0 0,0 297,0 159,0 159,0 158,8 0,0 158,8 99,9 53,5
          144 Отын, жанар-жағар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 759,2 597,2 597,2 597,2 0,0 597,2 100,0 78,7
          149 әзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 317,8 317,8 317,8 317,7 0,0 317,7 100,0 100,0
          152 Байланыс қызметтерiне ақы түлеу 0,0 0,0 803,5 510,5 510,5 510,5 0,0 510,5 100,0 63,5
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 2 612,0 1 410,0 1 410,0 1 409,6 0,0 1 409,6 100,0 54,0
          161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар 0,0 0,0 990,0 739,0 739,0 738,6 0,0 738,6 99,9 74,6
          169 әзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 5,0 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 100,0 40,0
      005     Мал күмінділерінің (биотермиялық шұңқырлардың) жұмыс істеуін қамтамасыз ету 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 123,0 0,0 123,0 100,0 100,0
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 123,0 123,0 123,0 123,0 0,0 123,0 100,0 100,0
      007     қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды жєне жоюды ұйымдастыру 938,0 938,0 938,0 469,0 469,0 469,0 0,0 469,0 100,0 50,0
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 938,0 469,0 469,0 469,0 0,0 469,0 100,0 50,0
      011     Эпизоотияға қарсы іс-шаралар жөргізу 37 536,0 37 536,0 37 536,0 27 413,0 37 361,0 37 361,0 9 948,0 27 413,0 100,0 73,0
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 37 536,0 27 413,0 37 361,0 37 361,0 9 948,0 27 413,0 100,0 73,0
      047     Жануарлардың саулығы мен адамның денсаулығына қауіп түндіретін, алып қоймай залалсыздандырылған (зарарсыздандырылған) жєне қайта үңделген жануарлардың, жануарлардан алынатын үнімдер мен шикізаттың құнын иелеріне үтеу 1 836,0 1 836,0 1 836,0 586,0 586,0 586,0 0,0 586,0 100,0 31,9
          322 Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер 0,0 0,0 1 836,0 586,0 586,0 586,0 0,0 586,0 100,0 31,9
  6         Жер қатынастары 9 745,0 14 845,0 14 845,0 4 786,0 5 148,0 4 910,9 125,8 4 785,1 100,0 32,2
    463       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жер қатынастары бүлімі 9 745,0 14 845,0 14 845,0 4 786,0 5 148,0 4 910,9 125,8 4 785,1 100,0 32,2
      001     Аудан (облыстық маңызы бар қала) аумағында жер қатынастарын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жүніндегі қызметтер 9 403,0 12 503,0 12 503,0 4 786,0 5 148,0 4 910,9 125,8 4 785,1 100,0 38,3
          111 Еңбекке ақы түлеу 0,0 0,0 3 637,0 1 422,0 1 422,0 1 422,0 0,0 1 422,0 100,0 39,1
          113 әтемақы түлемдері 0,0 0,0 673,0 351,0 351,0 351,0 0,0 351,0 100,0 52,2
          121 Єлеуметтік салық 0,0 0,0 207,0 86,0 86,0 86,0 0,0 86,0 100,0 41,5
          122 Єлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 175,0 75,0 75,0 75,0 0,0 75,0 100,0 42,9
          123 Мiндеттi сақтандыру жарналары 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 14,1 0,0 14,1 94,0 94,0
          124 Міндетті єлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар 0,0 0,0 40,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы түлеу 0,0 0,0 1 766,0 1 116,0 1 116,0 1 116,0 0,0 1 116,0 100,0 63,2
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 172,0 101,0 101,0 101,0 0,0 101,0 100,0 58,7
          136 Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк сапарлары 0,0 0,0 249,0 135,0 135,0 135,0 0,0 135,0 100,0 54,2
          144 Отын, жанар-жағар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 596,0 580,0 596,0 580,0 0,0 580,0 100,0 97,3
          149 әзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 323,0 272,0 283,0 272,0 0,0 272,0 100,0 84,2
          152 Байланыс қызметтерiне ақы түлеу 0,0 0,0 166,0 84,0 166,0 166,0 82,0 84,0 100,0 50,6
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 3 977,0 348,0 601,0 391,8 43,8 348,0 100,0 8,8
          161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар 0,0 0,0 447,0 141,0 141,0 141,0 0,0 141,0 100,0 31,5
          169 әзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 100,0 100,0
          414 Машиналар, жабдықтар, үндірістік жєне шаруашылық мөккамал құралдарын сатып алу 0,0 0,0 58,0 58,0 58,0 58,0 0,0 58,0 100,0 100,0
      003     Елдi мекендердi жер-шаруашылық орналастыру 342,0 342,0 342,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 342,0 0,0       0,0 0,0 0,0
      006     Аудандардың, облыстық маңызы бар, аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердiң, ауылдардың, ауылдық округтердiң шекарасын белгiлеу кезiнде жөргiзiлетiн жерге орналастыру 0,0 2 000,0 2 000,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 2 000,0 0,0       0,0 0,0 0,0
  9         Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау жєне жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер 11 401,0 11 401,0 11 401,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 0,0 3 650,0 100,0 32,0
    453       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жєне бюджеттік жоспарлау бүлімі 11 401,0 11 401,0 11 401,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 0,0 3 650,0 100,0 32,0
      099     Мамандарға єлеуметтік қолдау күрсету жүніндегі шараларды іске асыру 11 401,0 11 401,0 11 401,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 0,0 3 650,0 100,0 32,0
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 6 636,0 3 650,0 3 650,0 3 650,0 0,0 3 650,0 100,0 55,0
          322 Жеке тұлғаларға берiлетiн трансферттер 0,0 0,0 4 765,0 0,0       0,0 0,0 0,0
11           әнеркєсіп, сєулет, қала құрылысы жєне құрылыс қызметі 19 083,0 19 587,0 19 587,0 4 796,0 14 441,0 14 438,4 9 645,0 4 793,4 99,9 24,5
  2         Сєулет, қала құрылысы жєне құрылыс қызметі 19 083,0 19 587,0 19 587,0 4 796,0 14 441,0 14 438,4 9 645,0 4 793,4 99,9 24,5
    466       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) сєулет, қала құрылысы жєне құрылыс бүлімі 19 083,0 19 587,0 19 587,0 4 796,0 14 441,0 14 438,4 9 645,0 4 793,4 99,9 24,5
      001     құрылыс, облыс қалаларының, аудандарының жєне елді мекендерінің сєулеттік бейнесін жақсарту саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жєне ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағын оңтайла жєне тиімді қала құрылыстық игеруді қамтамасыз ету жүніндегі қызметтер 9 583,0 10 087,0 10 087,0 4 796,0 4 941,0 4 938,4 145,0 4 793,4 99,9 47,5
          111 Еңбекке ақы түлеу 0,0 0,0 4 296,0 2 123,0 2 123,0 2 122,9 0,0 2 122,9 100,0 49,4
          113 әтемақы түлемдері 0,0 0,0 643,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          121 Єлеуметтік салық 0,0 0,0 231,1 114,1 114,1 113,6 0,0 113,6 99,6 49,2
          122 Єлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына єлеуметтік аударымдар 0,0 0,0 194,0 97,0 97,0 96,9 0,0 96,9 99,9 49,9
          123 Мiндеттi сақтандыру жарналары 0,0 0,0 16,0 16,0 16,0 15,5 0,0 15,5 96,9 96,9
          124 Міндетті єлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар 0,0 0,0 43,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          131 Техникалық персоналдың еңбегіне ақы түлеу 0,0 0,0 1 976,6 1 062,6 1 062,6 1 062,5 0,0 1 062,5 100,0 53,8
          135 Техникалық персонал бойынша жұмыс берушілердің жарналары 0,0 0,0 197,8 97,8 97,8 97,4 0,0 97,4 99,6 49,2
          136 Техникалық персоналдың ел iшiндегi iссапарлары мен қызметтiк сапарлары 0,0 0,0 223,8 113,8 113,8 113,5 0,0 113,5 99,7 50,7
          144 Отын, жанар-жағар май материалдарын  сатып алу 0,0 0,0 491,5 491,5 491,5 491,5 0,0 491,5 100,0 100,0
          149 әзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 299,0 149,0 149,0 148,6 0,0 148,6 99,8 49,7
          152 Байланыс қызметтерiне ақы түлеу 0,0 0,0 287,0 142,0 287,0 287,0 145,0 142,0 100,0 49,5
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 710,0 133,0 133,0 132,9 0,0 132,9 99,9 18,7
          161 Ел iшiндегi iссапарлар мен қызметтiк сапарлар 0,0 0,0 422,2 200,2 200,2 200,1 0,0 200,1 100,0 47,4
          169 әзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 6,0 6,0 6,0 6,0 0,0 6,0 99,2 99,2
          414 Машиналар, жабдықтар, үндірістік жєне шаруашылық мөккамал құралдарын сатып алу 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 50,0 0,0 50,0 100,0 100,0
      013     Аудан аумағында қала құрылысын дамытудың кешенді схемаларын, аудандық (облыстық) маңызы бар қалалардың, кенттердің жєне үзге де ауылдық елді мекендердің бас жоспарларын єзірлеу 9 500,0 9 500,0 9 500,0 0,0 9 500,0 9 500,0 9 500,0 0,0 0,0 0,0
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 9 500,0 0,0 9 500,0 9 500,0 9 500,0 0,0 0,0 0,0
12           Күлiк жєне коммуникация 1 396 330,0 1 454 689,0 1 454 689,0 666 335,0 1 450 341,0 1 332 001,1 681 515,7 650 485,4 97,6 44,7
  1         Автомобиль күлiгi 1 394 690,0 1 452 185,0 1 452 185,0 665 511,0 1 448 701,0 1 330 361,1 680 699,7 649 661,4 97,6 44,7
    123       қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ єкімінің аппараты 116 995,0 174 490,0 174 490,0 51 524,0 171 006,0 119 205,7 83 531,2 35 674,5 69,2 20,4
      013     Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 15 275,0 15 275,0 15 275,0 9 805,0 11 791,0 11 102,8 1 321,7 9 781,1 99,8 64,0
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 15 275,0 9 805,0 11 791,0 11 102,8 1 321,7 9 781,1 99,8 64,0
      045     Елді-мекендер күшелеріндегі автомобиль жолдарын көрделі жєне орташа жүндеу 101 720,0 159 215,0 159 215,0 41 719,0 159 215,0 108 102,8 82 209,5 25 893,3 62,1 16,3
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 159 215,0 41 719,0 159 215,0 108 102,8 82 209,5 25 893,3 62,1 16,3
    458       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын өй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар күлігі жєне автомобиль жолдары бүлімі 1 277 695,0 1 277 695,0 1 277 695,0 613 987,0 1 277 695,0 1 211 155,5 597 168,5 613 987,0 100,0 48,1
      022     Күлік инфрақұрылымын дамыту 806 417,0 806 417,0 806 417,0 424 283,0 806 417,0 752 615,2 328 332,2 424 283,0 100,0 52,6
        011   Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебiнен 0,0 0,0 725 776,0 401 853,0 725 776,0 722 353,7 320 500,7 401 853,0 100,0 55,4
          432 Жолдар салу 0,0 0,0 725 776,0 401 853,0 725 776,0 722 353,7 320 500,7 401 853,0 100,0 55,4
        015   Жергілікті бюджет қаражаты есебінен 0,0 0,0 80 641,0 22 430,0 80 641,0 30 261,5 7 831,5 22 430,0 100,0 27,8
          432 Жолдар салу 0,0 0,0 80 641,0 22 430,0 80 641,0 30 261,5 7 831,5 22 430,0 100,0 27,8
      023     Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету 26 730,0 26 730,0 26 730,0 14 146,0 26 730,0 14 146,0 0,0 14 146,0 100,0 52,9
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 26 518,3 13 934,3 26 518,3 13 934,3 0,0 13 934,3 100,0 52,5
          414 Машиналар, жабдықтар, үндірістік жєне шаруашылық мөккамал құралдарын сатып алу 0,0 0,0 211,7 211,7 211,7 211,7 0,0 211,7 100,0 100,0
      045     Аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын жєне  елді-мекендердің күшелерін көрделі жєне орташа жүндеу 444 548,0 444 548,0 444 548,0 175 558,0 444 548,0 444 394,3 268 836,3 175 558,0 100,0 39,5
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 444 548,0 175 558,0 444 548,0 444 394,3 268 836,3 175 558,0 100,0 39,5
  9         Күлiк жєне коммуникациялар саласындағы үзге де қызметтер 1 640,0 2 504,0 2 504,0 824,0 1 640,0 1 640,0 816,0 824,0 100,0 32,9
    458       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын өй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар күлігі жєне автомобиль жолдары бүлімі 1 640,0 2 504,0 2 504,0 824,0 1 640,0 1 640,0 816,0 824,0 100,0 32,9
      024     Кентiшiлiк (қалаiшiлiк), қала маңындағы ауданiшiлiк қоғамдық жолаушылар тасымалдарын ұйымдастыру 0,0 864,0 864,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 864,0 0,0       0,0 0,0 0,0
      037     Єлеуметтік маңызы бар қалалық (ауылдық), қала маңындағы жєне ауданішілік қатынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау 1 640,0 1 640,0 1 640,0 824,0 1 640,0 1 640,0 816,0 824,0 100,0 50,2
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 1 640,0 824,0 1 640,0 1 640,0 816,0 824,0 100,0 50,2
13           Басқалар 11 392,0 11 392,0 9 208,0 3 600,0 5 500,0 5 500,0 1 901,0 3 599,0 100,0 39,1
  3         Кєсiпкерлiк қызметтi қолдау жєне бєсекелестікті қорғау 535,0 535,0 535,0 0,0       0,0 0,0 0,0
    454       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) кєсіпкерлік жєне ауыл шаруашылығы бүлімі 535,0 535,0 535,0 0,0       0,0 0,0 0,0
      006     Кєсіпкерлік қызметті қолдау 535,0 535,0 535,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 535,0 0,0       0,0 0,0 0,0
  9         Басқалар 10 857,0 10 857,0 8 673,0 3 600,0 5 500,0 5 500,0 1 901,0 3 599,0 100,0 41,5
    123       қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ єкімінің аппараты 5 950,0 5 950,0 5 950,0 3 600,0 5 500,0 5 500,0 1 901,0 3 599,0 100,0 60,5
      040     әңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде үңірлерді экономикалық дамытуға жєрдемдесу бойынша шараларды іске асыру 5 950,0 5 950,0 5 950,0 3 600,0 5 500,0 5 500,0 1 901,0 3 599,0 100,0 60,5
          149 әзге де қорларды сатып алу 0,0 0,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 1 100,0 0,0 1 100,0 100,0 100,0
          159 әзге де қызметтер мен жұмыстарға ақы түлеу 0,0 0,0 4 850,0 2 500,0 4 400,0 4 400,0 1 901,0 2 499,0 100,0 51,5
    452       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бүлімі 4 907,0 4 907,0 2 723,0 0,0       0,0 0,0 0,0
      012     Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві 4 907,0 4 907,0 2 723,0 0,0       0,0 0,0 0,0
        100   Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) аумағындағы табиғи жєне техногендік сипаттағы түтенше жағдайларды жоюға арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының түтенше резерві 0,0 0,0 2 423,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          169 әзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 2 423,0 0,0       0,0 0,0 0,0
        101   Шұғыл шығындарға арналған ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві 0,0 0,0 300,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          169 әзге де ағымдағы шығындар 0,0 0,0 300,0 0,0       0,0 0,0 0,0
14           Борышқа  қызмет күрсету 16,0 16,0 16,0 0,0       0,0 0,0 0,0
  1         Борышқа қызмет күрсету 16,0 16,0 16,0 0,0       0,0 0,0 0,0
    452       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бүлімі 16,0 16,0 16,0 0,0       0,0 0,0 0,0
      013     Жергілікті атқарушы органдардың облыстық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар  мен үзге де түлемдерді түлеу бойынша борышына қызмет күрсету 16,0 16,0 16,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          212 Жоғары тұрған бюджеттен жергiлiктi атқарушы органдар алған қарыздар бойынша сыйақы түлемдері 0,0 0,0 16,0 0,0       0,0 0,0 0,0
15           Трансферттер 41 836,0 49 988,0 49 988,0 25 887,0 25 887,0 25 885,9 0,0 25 885,9 100,0 51,8
  1         Трансферттер 41 836,0 49 988,0 49 988,0 25 887,0 25 887,0 25 885,9 0,0 25 885,9 100,0 51,8
    452       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бүлімі 41 836,0 49 988,0 49 988,0 25 887,0 25 887,0 25 885,9 0,0 25 885,9 100,0 51,8
      006     Нысаналы пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) трансферттерді қайтару 0,0 2 790,0 2 790,0 2 790,0 2 790,0 2 789,1 0,0 2 789,1 100,0 100,0
          338 Нысаналы трансферттерді қайтару 0,0 0,0 2 790,0 2 790,0 2 790,0 2 789,1 0,0 2 789,1 100,0 100,0
      051     Жергілікті үзін-үзі басқару органдарына берілетін трансферттер 41 836,0 41 836,0 41 836,0 17 735,0 17 735,0 17 735,0 0,0 17 735,0 100,0 42,4
          337 Жергілікті үзін-үзі басқару органдарына берілетін трансферттер 0,0 0,0 41 836,0 17 735,0 17 735,0 17 735,0 0,0 17 735,0 100,0 42,4
      054     қазақстан Республикасының ¦лттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бүлінген пайдаланылмаған (төгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару 0,0 5 362,0 5 362,0 5 362,0 5 362,0 5 361,8 0,0 5 361,8 100,0 100,0
          352 қазақстан Республикасының ¦лттық қорынан тартылған қаражаттың бір бүлігін қайтару 0,0 0,0 5 362,0 5 362,0 5 362,0 5 361,8 0,0 5 361,8 100,0 100,0
            III. ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ 17 587,0 17 587,0 17 587,0 17 017,0       10 610,2    
            БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР 30 631,0 30 631,0 30 631,0 17 017,0 30 631,0 17 017,0 0,0 17 017,0 100,0 55,6
10           Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны жєне жануарлар дөниесін қорғау, жер қатынастары 30 631,0 30 631,0 30 631,0 17 017,0 30 631,0 17 017,0 0,0 17 017,0 100,0 55,6
  9         Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау жєне жер қатынастары саласындағы басқа да қызметтер 30 631,0 30 631,0 30 631,0 17 017,0 30 631,0 17 017,0 0,0 17 017,0 100,0 55,6
    453       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономика жєне бюджеттік жоспарлау бүлімі 30 631,0 30 631,0 30 631,0 17 017,0 30 631,0 17 017,0 0,0 17 017,0 100,0 55,6
      006     Мамандарды єлеуметтік қолдау шараларын іске асыру өшін бюджеттік кредиттер 30 631,0 30 631,0 30 631,0 17 017,0 30 631,0 17 017,0 0,0 17 017,0 100,0 55,6
        013   Республикалық бюджеттен берілген кредиттер есебінен 0,0 0,0 30 631,0 17 017,0 30 631,0 17 017,0 0,0 17 017,0 100,0 55,6
          514 Жеке тұлғаларға берілетін бюджеттік кредиттер 0,0 0,0 30 631,0 17 017,0 30 631,0 17 017,0 0,0 17 017,0 100,0 55,6
            БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ әТЕУ 13 044,0 13 044,0 13 044,0 0,0       6 406,8 0,0 49,1
5           Бюджеттік кредиттерді үтеу 13 044,0 13 044,0 13 044,0 0,0       6 406,8 0,0 49,1
  01         Бюджеттік кредиттерді үтеу 13 044,0 13 044,0 13 044,0 0,0       6 406,8 0,0 49,1
    1       Мемлекеттік бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді үтеу 13 044,0 13 044,0 13 044,0 0,0       6 406,8 0,0 49,1
      13     Жеке тұлғаларға жергілікті бюджеттен берілген бюджеттік кредиттерді үтеу 13 044,0 13 044,0 13 044,0 0,0       6 406,8 0,0 49,1
            IV. қАРЖЫЛЫқ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО 0,0 23 000,0 23 000,0 0,0       0,0    
            қАРЖЫЛЫқ АКТИВТЕРДІ САТЫП АЛУ 0,0 23 000,0 23 000,0 0,0       0,0 0,0 0,0
13           Басқалар 0,0 23 000,0 23 000,0 0,0       0,0 0,0 0,0
  9         Басқалар 0,0 23 000,0 23 000,0 0,0       0,0 0,0 0,0
    458       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) тұрғын өй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар күлігі жєне автомобиль жолдары бүлімі 0,0 23 000,0 23 000,0 0,0       0,0 0,0 0,0
      065     Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту 0,0 23 000,0 23 000,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          612 Квазимемлекеттік сектордың жарғылық капиталын қалыптастыру жєне ұлғайту 0,0 0,0 23 000,0 0,0       0,0 0,0 0,0
            V. БЮДЖЕТТІң ТАПШЫЛЫғЫ (ПРОФИЦИТІ) -17 587,0 -78 480,0 -78 480,0 -25 190,0       80 351,1    
            VI. БЮДЖЕТТІң ТАПШЫЛЫғЫН қАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ) 17 587,0 78 480,0 78 480,0 25 190,0       -80 351,1    
            қАРЫЗДАРДЫң Т‡СІМІ 30 631,0 30 631,0 30 631,0 17 017,0       17 017,0 100,0 55,6
7           қарыздар төсімі 30 631,0 30 631,0 30 631,0 17 017,0       17 017,0 100,0 55,6
  01         Мемлекеттік ішкі қарыздар 30 631,0 30 631,0 30 631,0 17 017,0       17 017,0 100,0 55,6
    2       қарыз алу келісім-шарттары 30 631,0 30 631,0 30 631,0 17 017,0       17 017,0 100,0 55,6
      03     Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органы алатын қарыздар 30 631,0 30 631,0 30 631,0 17 017,0       17 017,0 100,0 55,6
            қАРЫЗДАРДЫ әТЕУ 13 044,0 13 044,0 13 044,0 0,0       0,0 0,0 0,0
16           қарыздарды үтеу 13 044,0 13 044,0 13 044,0 0,0       0,0 0,0 0,0
  1         қарыздарды үтеу 13 044,0 13 044,0 13 044,0 0,0       0,0 0,0 0,0
    452       Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) қаржы бүлімі 13 044,0 13 044,0 13 044,0 0,0       0,0 0,0 0,0
      008     Жергілікті атқарушы органның  жоғары тұрған бюджет алдындағы борышын үтеу 13 044,0 13 044,0 13 044,0 0,0       0,0 0,0 0,0
          711 Жоғары тұрған бюджеттің алдында негізгі борышты үтеу 0,0 0,0 13 044,0 0,0       0,0 0,0 0,0
            БЮДЖЕТ қАРАЖАТТАРЫНЫң қОЛДАНЫЛАТЫН қАЛДЫқТАРЫ 0,0 60 893,0 60 893,0 8 173,0       -97 368,1    
            Анықтамалық:
Бюджет қаражаттарының қалдықтары
                   
            қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары               60 893,7    
            Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары               158 261,7    

Сондай-ақ оқыңыз

 • ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ ІСТЕРІ ЖӘНЕ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ІС-ҚИМЫЛ АГЕНТТІГІ
 • СОТ КАБИНЕТІ
 • 114 - СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
 • 100 нақты қадам
 • Адам саудасы
 • OTAU TV
 • Қазтелерадио
 • ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығы
 • Ақорда
 • Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытуға арналған бағдарлама
 • Электрондық еңбек биржа
 • www.egov.kz
 • Өнеркәсіптік революция 4.0
 • DAMU
 • Нұрлы Жер
 • Даму-Өндірс
 • 20-85%
 • DAMU АБР
 • Даму-Аймақтар
 • ЕБРР
 • Еңбек
 • PROON
 • Субсидиялау
 • E-gov.kz
 • E-gov.kz